Dzieło Biblijne
VII Arch. Konkurs Biblijny Gimn. Drukuj E-mail

VII Archidiecezjalny Konkurs Biblijny

dla Młodzieży Gimnazjalnej

Od wiary Abrahama do wiary Kościoła

X-XI 2013

 dsc06563.jpg


 ..... 50 Gimnazjów Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 

III etapy konkursu, 640 uczestników.....

wszystkie testy2013-11-07-12-57-36.jpg

Najlepsi z eliminacji szkolnych,

które odbyły się 10 października

zakwalifikowali się do eliminacji rejonowych,

które odbyły się 24 października w:

Inowrocławiu, Gnieźnie, Strzałkowie i Ratajach.

Ich zwycięzcy przyjechali

na finał do Gniezna.

W finałowych zmaganiach wzięło udział

15 uczniów

ze szkół gimnazjalnych w:

Gąsawie, Nekli, Janowcu Wlkp.,

Żninie, Wrześni, Orzechowie, Łubowie,

Gnieźnie (Gim. nr 3 i Gimnazjum

Stowarzyszenia Rodzice-Dzieciom)

oraz Inowrocławiu (Gimnazjum nr 2 i nr 3).

 

 

I miejsce: Sylwia Leśniewska z Gimnazjum w Łubowie

(Opiekun: p. mgr Andrzej Pawlak)

II miejsce: Wiktoria Krolczyk z Gimnazjum nr 1 w Żninie

(Opiekun: p. mgr Beata Wachowska)

III miejsce: Weronika Szybiak z Gimnazjum w Orzechowie

(Opiekun: p. mgr Beata Dudkiewicz i ks. Krystian Krysiak)

 Konkurs zorganizowali:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

oraz Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

 MATERIAŁ

 

Etap szkolny (10.10.2013):

 

*  Abraham: Rdz 11,27-25,11; Rz 4; Ga 3-4
     tekst biblijny wraz z przypisami „Biblia Tysiąclecia”, wyd. V, Poznań 2000.

 *   Katecheza Benedykta XVI Wierzyć to znaczy budować swe życie na Bogu z dnia 23.01.2013.

(dostępna na www.papiez.wiara.pl)

http://papiez.wiara.pl/doc/1434427.Wierzyc-to-budowac-swe-zycie-na-Bogu

 

 

Etap rejonowy (24.10.2013):

* Materiał z etapu szkolnego

 

* Tomasz Apostoł: J 11; J 14; J 20-21;

tekst biblijny wraz z przypisami „Biblia Tysiąclecia”, wyd. V, Poznań 2000

* Katecheza Benedykta XVI Święty Tomasz, z dnia 26.09.2006.

(dostępna na www.kosciol.wiara.pl)

http://kosciol.wiara.pl/doc/489926.Swiety-Tomasz

 

Etap diecezjalny (7.11.2013):

 

* Materiał z etapu szkolnego i rejonowego

 

* Pryscylla i Akwila: Dz 18; Rz 16,1-5; 1 Kor 16,19-23; 2 Tm 4,19-22;

tekst biblijny wraz z przypisami „Biblia Tysiąclecia”, wyd. V, Poznań 2000

* Katecheza Benedykta XVI Pryscylla i Akwila, z dnia 8.02.2007.

(dostępna na www.kosciol.wiara.pl)

http://kosciol.wiara.pl/doc/489905.Pryscylla-i-Akwila 

 

 

TESTY WRAZ Z KLUCZEM

Etap I

 

1.      Na podstawie lektury dodatkowej odpowiedz, na następujące pytanie:
CZYM  jest  WIARA?                         (2 pkt)

 

a)       - ….………….  (Bóg się objawia, sam wychodzi nam na spotkanie)

b)      - …………………………(jest łaską Bożą i ludzką odpowiedzialnością)

2.      W oparciu o przeczytaną lekturę odpowiedz, gdzie zwłaszcza możemy posłuchać Boga?

Poprzez co i w czym przede wszystkim Słowo Boże staje się dla nas słyszalne?

Zaznacz jedną odpowiedź: 

 

radio, telewizja, Pismo Święte, szkoła, rodzina,

środowisko/przyroda, dialog z rówieśnikami    (1 pkt)

 

3.      Przypominając sobie treść katechezy papieskiej na podstawie fragmentu Listu
do Hebrajczyków
uzupełnij tekst poniżej
(komentarz Benedykta XVI):
                                     (1 + 1 pkt)

 

 Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy,

dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1).

 

Oczyma …….…… można zatem zobaczyć to, co niewidzialne,
a serce człowieka ………….……… może pokładać nadzieję
ponad wszelką nadzieją tak, jak ABRAHAM

 

4.      Wśród podanych określeń zaznacz prawdziwe w odniesieniu do osoby Abrahama 
(w świetle Biblii  i dod. lektury):   (4 pkt)

 

Król Izraela, wielki patriarcha, wielki arcykapłan, wzór posłuszeństwa,
ostatni z proroków, ojciec wszystkich wierzących,
uczony w Piśmie św., pielgrzym do Ziemi Bożych obietnic, Mesjasz

5.      W drodze wiary Abrahama chodzi o /…/

Zaznacz poprawne odpowiedzi:                                            (2 pkt)           

 

a)      wyruszenie w ciemno, nie wiedząc gdzie Bóg poprowadzi
w całkowitym posłuszeństwie i ufności

b)      wyruszenie według ściśle ustalonego i znanego Abrahamowi planu Bożego

c)      wyruszenie ze strachu przed sprawiedliwą karą Bożą

d)      wyruszenie z nadzieją na spełnienie obietnic Bożego błogosławieństwa

 

6.      Z jakimi obietnicami było w pierwszym rzędzie połączone błogosławieństwo
dane Abrahamowi?     (1+1 pkt)

Zaznacz poprawne odpowiedzi:

a)      z długowiecznością Abrahama, zapewnieniem,

że umrze on jako najstarszy człowiek świata                         

b)      z darem życia, Abrahamowego potomstwa

                   z pokolenia w pokolenie

c)      z posiadaniem ziemi, miejsca,

w którym można żyć w wolności i bezpieczeństwie, bojąc się Boga

d)      z bogactwem – majątkiem, jakiego nikt przed Abrahamem

               i po Abrahamie już nie posiadał     

 

7.      Uzupełnij myśl Benedykta XVI zawartą w lekturze dodatkowej: (1+1+1+1 pkt)

 

Kiedy stwierdzamy: „Wierzę w Boga”, mówimy jak Abraham: …………………….. Tobie,
Tobie Panie się ……………………….., ale nie jak komuś,
do kogo trzeba się uciekać jedynie w chwilach trudności,
czy poświęcać kilka chwil w ciągu dnia czy tygodnia.
Gdy mówimy „Wierzę w Boga” to znaczy, że na Nim ….………………….… swoje życie /…/
nie lękając się, że coś z siebie utracimy. Abraham, wierzący,
uczy nas wiary i jako cudzoziemiec na ziemi ukazuje nam prawdziwą …………………… .

 

8.      Czego według katechezy papieskiej uczy nas swoim postępowaniem Abraham?
Wybierz właściwe:                (1 pkt)

 

a)      Chrześcijanin nie powinien lękać się zmierzania „pod prąd”,
aby żyć swoją wiarą, przeciwstawiając się pokusie „dostosowania się”.

 

b)      Chrześcijanin nie powinien lękać się ustępowania innym w swoich przekonaniach,
ale zgadzać się z każdym, przeciwstawiając się pokusie „wyróżniania się”.

 

9.      Uporządkuj chronologicznie poniższe istotne wydarzenia w życiu
i powołaniu Abrahama:                                          (6  pkt)

 

/……/  wędrówka do kraju Moria

/……/  śmierć Abrahama

/..…/   Bóg powołuje Abrama

/……/  Abraham udaje się do Kanaanu

/……/  próba złożenia w ofierze syna Izaaka

/……/  przymierze Boga z Abrahamem

 

10.  Kiedy Pan Bóg zmienił imię patriarchy z Abram na Abraham,
nadając jemu nowe posłannictwo
„ojca mnóstwa” narodów (dzięki wierze)?                     (2 pkt)

 

………………………………………………………………

11.  Dlaczego Abram udał się do Egiptu? Zaznacz poprawnie: (1 pkt)

a)      na wczasy

b)      z racji pielgrzymki

c)      z powodu choroby

d)      z racji głodu

 

12.  Dlaczego Abraham wstawiał się za mieszkańcami Sodomy?
Skąd wzięło się znane do dziś w języku polskim
powiedzenie „Sodoma i Gomora? Wyjaśnij krótko:            (2 pkt)

 

………………………………………………………………………

13.  Gdzie w kraju Kanaan osiedlił się Abraham
(były tam dęby Mamre)?                                                                (1 pkt)

                                      w …………………………………..

14.  Odpowiedz: a) Co opisuje poniższy tekst?
b) O Kim mówi opis w obrazie dymu i ognia
przesuwających się między rozciętymi na pół zwierzętami?
c) Jaki był sens tego obrzędu starożytnych koczowników?

 

/…/ trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana,
a nadto synogarlicę i gołębicę.  Wybrawszy to wszystko,
Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy
i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej;
ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa
zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. 
/…/ A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony,
ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca
i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się
między tymi połowami zwierząt. 
(zob. Rdz 15,9b-11.17-18)             (1 + 1 + 2 pkt)

 

a)……………………………………………

b)…………………………….......…………

c)……………………………………………

……………………………………………

15.  Kto był kim dla Abrahama? Przyporządkuj,
wpisując odpowiednio cyfry do podanych liter …         (8 pkt)

 

1.       Terach                                    e)  /……./ bratanek

2.        Sara(j)                                    f)  /……./ syn obietnicy Bożej

3.        Rebeka                                  d)  /……./ brat     

4.        Nachor                                   a)  /……./ ojciec

5.        Lot                                          c)   /……./ synowa

6.        Izaak                                       g)  /……./ syn pierworodny

7.        Izmael                                    h)  /……./ niewolnica

8.        Hagar                                      b)  /……./ żona 

 

16.  Jak wyjaśnia św. Paweł następujące słowa zawarte
w czwartym rozdziale Listu do Rzymian:
„Abraham został usprawiedliwiony przez Pana Boga dzięki”.
Zaznacz poprawną odpowiedź:  

                                        

a)      swej wierze                                                                          

b)      obrzezaniu swego ciała

c) zachowywaniu przepisów żydowskich                             

 d) pamięci o 10-u Bożych przykazaniach

 

17.  Kto jest źródłem Bożej łaski dla nas ludzi wierzących w XXI wieku?
I kto ma udział w Bożej obietnicy zbawczej danej już Abrahamowi
?
Uzupełnij zdanie:                        (3 pkt)

 

/…/ obietnica dostała się na drodze wiary
w ……………………...   ………………………… tym,
którzy …………………………
(Ga 3,22)

 

18. Jak traktuje św. Paweł okres do przyjścia Chrystusa w historii świata?


                Zaznacz poprawnie:       (1 pkt)

 

a)      Jako jedną wielką pomyłkę                                            

b)      c) Jako czas wolności i swobody

c)      Jako okres małoletności                                                

d)       d) Jako okres większej dojrzałości ludzi      

        

19. Czym były dla Apostoła Narodów przykazania (dosł. „Prawo”)

dla wszystkich ludzi aż do przyjścia Pana Jezusa,

gdy nastał „czas łaski”?  Zaznacz:                                                  (1 pkt)

 

a)      Uzdrowieniem i lekarzem      c) Strażą i wychowawcą

b)      Przeszkodą i przeciwnikiem   d) Karą i sędzią

 

20. Uporządkuj przestrogę św. Pawła przekazaną Galatom,

aby w żadnym razie nie wracali do sposobu życia

sprzed swego nawrócenia (zanim przyjęli wiarę),

tworząc w ten sposób logiczną wypowiedź:                  (6 pkt)

 

/….../ jakże możecie powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów,

/….../ służyliście bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją; 

/….../  teraz jednak, gdyście Boga poznali

/….../ i, co więcej, Bóg was poznał,

/….../ Wprawdzie ongiś, nie znając Boga,

/….../ pod których niewolę znowu chcecie się poddać?                                                       

21. Ilu synów miał mieć Abraham jeszcze w późnej starości

- jako znak Bożego błogosławieństwa

(według genealogii plemion południowej Palestyny i północnej Arabii)? 

Zaznacz poprawnie: 

 

a)      2                                           b) 3

b)      4                                           d) 6

 

Ich matką miała być ………………………………………   (1 + 1 pkt)

 

22. Gdzie został pochowany wielki patriarcha?                  (1 pkt)

 

a)      W kraju swoich przodków na Wschodzie,

dokąd podążyli jego synowie zrodzeni w jego starości

 

b)      W kraju Kanaan, w pieczarze na polu Makpela,

w Hebronie, obok żony Sary

 

c)      Na Górze Nebo,

dokąd doprowadził Izraelitów u wejścia do Ziemi Obiecanej

 

d)      Prochy Abrahama rozsypano w morzu,

które do dziś z tego powodu nazywane jest M. Martwym

 

23. Wyjaśnij własnymi słowami,

dlaczego Abraham jest (może być) wzorem wiary

dla człowieka wierzącego?                                                                                                      

                                                                                     (maks. 6 pkt)

…………………………………………………………………………

 

KLUCZ

 1. a) darem;  b) zobowiązaniem/zadaniem

2.       Pismo Święte

3.       Wiary / wierzącego

4.       Poprawne: wielki patriarcha, wzór posłuszeństwa,

                            ojciec wszystkich wierzących,

                           pielgrzym do Ziemi Bożych obietnic

5.       Punkty a) oraz d).

6.       Punkty b) oraz c).

7.       Ufam, powierzam, budujemy, ojczyznę.

8.       Odp.: a).

9.       4 / 6 / 1 / 2 / 5 / 3

10.    Zawierając z Abrahamem (1 pkt) przymierze (2 pkt); Rdz 17,5

11.    d) z racji głodu (Rdz 12,10)

12.    Byli źli (1 pkt); dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana

– miejsce/a gdzie dzieje się źle/zło (2 pkt; Rdz 13,13; 18,20) 

13.    Hebronie (Rdz 13,18)

14.    a) zawarcie przymierza (Boga z Abrahamem); b) Pana Boga;

c) obrzęd miał przypominać zawierającym przymierze,
że czeka ich los przepołowionych zwierząt,

jeżeli nie dotrzymaliby obietnic związanych z przymierzem (Rdz 15,17)

15.    5 / 6 / 4 / 1 / 3 / 7 / 8 / 2 /

16.    a) swej wierze

17.    Jezusa Chrystusa / wierzą

18.    b) jako okres małoletności (Ga 4,3)

19.    c) Strażą i wychowawcą

20.    5 / 2 / 3 / 4 / 1 / 6 (Ga 4,8-9)

21.    d) 6; Ketura

22.     b) W kraju Kanaan, w pieczarze na polu Makpela, w Hebronie, obok żony Sary

23.    Każdy sensowny przykład /argument/wniosek ucznia - 1 pkt

 

Zob. etap II: http://wkg.gniezno.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=355&Itemid=104

 

Zob. etap III: http://wkg.gniezno.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=104


 

 

 


< Poprzedni   Następny >


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl