Dzieło Biblijne
Konkurs wiedzy biblijnej z mariologii A.D. 2011 Drukuj E-mail

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ Z MARIOLOGII 

PAMIĘCI SŁUGI BOŻEGO S. KARD. WYSZYŃSKIEGO 

finał diecezjalny; 16 grudnia 2011

kwb 2011.2012.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWYCIĘZCY WRAZ ZE SWOIMI KATECHETAMI, ORGANIZATORZY KONKURSU

I miejsce zajęła Irena Borucka z Gimnazjum w Bielicach, która przygotowywała się pod kierunkiem katechetki Hanki Kryszak

 II miejsce wywalczyła Paulina Pruss z Gimnazjum Katolickiego w Inowrocławiu przygotowująca się pod kierunkiem ks. Waldemara Myki

 III miejsce zajął Kamil Świątek z Gimnazjum w Słupcy, którego do konkursu przygotowywała katechetka Maria Wyszyńska

 Poziom konkursu był bardzo wysoki. W konkursie wzięli udział uczniowie Gimnazjów ze: Żnina, Rogoźna, Janowca Wlkp., Rogowa, Kleczewa, Gąsawy, Orzechowa, a także Gniezna (Gimnazjum nr. 3) i Inowrocławia (Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Demskiego oraz Gimnazjum nr 3). Trójka laureatów otrzymała nagrody rzeczowe i książki. Nagrodzono także katechetów. Wszyscy uczestnicy finału, a także ich opiekunowie otrzymali upominki.

 

:-)  SPRÓBUJ I TY SWOICH SIŁ: 

 

1. Uporządkuj chronologicznie słowa Matki Bożej zapisane i przekazane nam w Nowym Testamencie. Wpisz poniżej odpowiednio litery od „a” do „f”, aby wskazywały właściwą kolejność wypowiedzi Matki Bożej, poczynając od słów wypowiedzianych najwcześniej:                                                                       (6 pkt)

 

a)  Wielbi dusza moja Pana,  i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

b)  Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!

c)  Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?

d)  Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie          

e) Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny

f) Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie     

 

   / I - .…….. /    / II - .…..… /   / III - ….…… /   / IV  - ….…… /   / V - ...…… /    / VI - ….…… / 

2.    Jakie słowa Matki Bożej (w historii Jej życia ukazanego w ewangeliach) zostały zapisane na kartach Nowego Testamentu jako ostatnie (tzn. słowa, po wypowiedzeniu których poznajemy dalej życie Matki Najświętszej już tylko jako „milcząco” obecnej przy swoim Synu i Jego uczniach)?                 (3 x 2pkt = 6 pkt)

 

a)…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

W jakich okolicznościach zostały one wypowiedziane?

 

b)..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Co oznaczają (jako poniekąd „Testament Matki Bożej”) dla nas, uczniów Jezusa Chrystusa?

 

c).……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                  

3. Napisz z jakich 2 wydarzeń opisanych w Ewangelii św. Łukasza pochodzą słowa zawarte w modlitwie Zdrowaś Maryjo. Przytocz odpowiednie słowa i napisz przez kogo i do kogo zostały wypowiedziane:                                                                                                   

Wydarzenie I: ..………………………………………..……………………. Słowa: ……………………………………………………………….., skierowane przez ………………………….. do ……………………………….                                                                 (4 pkt)

Wydarzenie II: ..…………………………………………………………. Słowa: …………………………………………………………………, skierowane przez ……………………………………….. do ……………………………….                                                   (4 pkt)

 

4. Napisz, co dla wierzącej Maryi stanowiło podwójny Boży znak potwierdzający orędzie przekazane Jej podczas Zwiastowania:                       

      

…………………………….……………………………………..…   ……………………………………………..……………..                      (2 pkt) 

5. Wspominając ewangeliczne wydarzenie Objawienia Pańskiego, odpowiedz:                   (1 + 2 + 1 = 4 pkt)

A. Skąd przybyli trzej Mędrcy („Królowie”)? ….................................................................…………………………..

B. Kogo ujrzeli wchodząc do domu, tam gdzie zaprowadziła ich gwiazda (na nich to bowiem skupia się uwaga Ewangelisty w biblijnym opowiadaniu)?

…………………………………........................................................................

C. Czy Ewangelista Mateusz podaje imiona trzech Mędrców przybyłych do Jezusa? ………….…………….……………

6. Kogo Jezus nazywa swoimi bratem, siostrą i Matką? Zaznacz:                                                                 (1 pkt)

 

a) Marię Magdalenę, Zuzannę i Joannę – kobiety, które usługiwały Mu

b) tych, którzy pełnią wolę Bożą, wolę Jego Ojca

c) Józefa i Maryję oraz swoje kuzynostwo

d) wszystkich, za których umierał na Krzyżu

 

7. Za kogo uważano Pana Jezusa w rodzinnym Nazarecie, gdzie Chrystus nie mógł zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich? Zaznacz poprawnie:                                               (1 pkt)

a) za Nauczyciela ubogiego ludu

b)      za uczonego w Prawie i we wszelkim Piśmie

c)       za proroka pełnego cudownej mocy

d)      za cieślę, syna Maryi,  

8. Pośpiech, z jakim Maryja spieszyła do Elżbiety podyktowany był........?

(zaznacz 3 poprawne odpowiedzi):                   (3 pkt)

a) ciekawością,    b) niepewnością,    c) radością,   

d) troską,    e) pewnością Bożego daru            

9. Gdzie w Nowym Testamencie (w jakiej Księdze) przeczytamy, że wraz z Synem zrodzonym z Niewiasty nastąpiły wypełnienie czasów, środek czasów czy pełnia czasu. Odpowiedz oraz uzupełnij poniższe zdania:

a) Chodzi o   …………………………  ………………  ……………………….……..                        (2 + 8 = 10 pkt)

b) Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod …………………………. aby ……………………. tych, którzy podlegali…………….., abyśmy mogli otrzymać ….……………………     …………………….. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ……………  Syna swego, który woła: ………………..     ……………………..!

10. Kto o kim i do kogo wypowiedział wg Ewangelii św. Łukasza następujące słowa?                                                           (3 pkt)

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu  i na znak, któremu sprzeciwiać się będą

Kto?……………………….……… / o kim? ………………………………………………….. / do kogo?...............................   

11. W chwili zwiastowania Maryja była – zaznacz poprawną odpowiedź:                                            (1 pkt)

a) za-/po-ślubioną Józefowi

b) narzeczoną Józefa

c) osoba samotną, wolnego stanu

d) w separacji z Józefem

 

12. W jakich okolicznościach Pan Jezus wypowiedział następujące słowa? Przyporządkuj:

a)  Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je

b)  Niewiasto, oto Syn Twój /…/ Oto Matka Twoja

c)  Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że winienem być w tym, co należy do mego Ojca?

d)   /…/ Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?

e)  Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką 

I.                    odnalezienie 12-letniego Jezusa w świątyni

II.                  nauczając tłum i będąc  przywoływanym przez swą rodzinę oczekującą na zewnątrz

III.                odpowiadając kobiecie wychwalającej Tę, która stała się Jego rodzicielką i matką

IV.                Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

V.                  słowa z Krzyża przed śmiercią                                                                                      

 

  / I - .…….. /    / II - .…..… /   / III - ….…… /   / IV  - ….…… /   / V - ...…… /                              (5 pkt)

 

13. Uzupełnij zgodnie z tekstem poniższe ewangeliczne zdanie mówiące o dziewiczym poczęciu NMP (zob. Mt 1,18):                                                                                           (6 pkt)

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po ………………… Matki Jego, Maryi, z……….………, wpierw nim ………………….. razem, znalazła się ……………………. za sprawą ……..…………  ……………………

 

14. Uszereguj właściwie fragmenty modlitwy uwielbienia Maryji Magnificat, tak aby odpowiadały treści przekazanej nam w Ewangelii wg św. Łukasza (por. Łk 1,46-55). Wpisz kolejno w nawiasy odpowiednie cyfry od 1 do 10:                                       (10 pkt)

 

/……./ i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 

/……/ a swe miłosierdzie z pokolenia na pokolenie zachowuje dla tych, co się Go boją. 

/……/ Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 

/……/ On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. 

/……/ Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 

/……./ Wielbi dusza moja Pana, 

/……/ gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego  

/……/ jak obiecał naszym ojcom - Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

/……/ Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - 

/……/ Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 

 

15. Kto według świadectwa Dziejów Apostolskich (Dz 1,13-14) trwał po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa na wspólnej modlitwie oczekując na dar Ducha Św.? Zaznacz poprawną odpowiedź:                     (2 pkt)

 

a) Jedenastu Apostołów, niewiasty, Maryja Matka Jezusa i bracia Jego

b) Dwunastu Apostołów, Maryja Matka Jezusa i bracia Jego

c) Piotr, Jakub i Jan, niewiasty, Maryja Matka Jezusa

d) Jedenastu i 72 innych uczniów posłanych na głoszenie Ewangelii, Maryja Matka Jezusa

e) wszyscy trwający wcześniej z Maryją przy Krzyżu bracia Jego, co uwierzyli w zmartwychwstanie

 

16.  Ponumeruj chronologicznie słowa klucze tak, aby ukazały przebieg spotkania Maryi i Elżbiety, tzn. wydarzenie - Tajemnicę Nawiedzenia (zgodnie z opowiadaniem w Łk 1,39-56):

 

a/ wejść do domu                           ……

b/ głośny okrzyk                             ……

c/ wybrać się                                    ……

d/ pozdrowić                                    ……

e/ pozostać                                       …...

f/ poruszyło się dzieciątko          ……

g/ pośpiech                                       ……

h/ wielbić                                           ……

i/ usłyszeć pozdrowienie             ……

j/ pytanie                                           ……

k/ trzy miesiące                               …….

l/ błogosławieństwo                     …….                                                                                                  (12 pkt)

17. Fragment Ga 4,4-6 mówi zasadniczo o 2 skutkach zesłania [przez Boga] Syna swego, zrodzonego z niewiasty. Są nimi (podaj 2 odpowiedzi wykazując się zrozumieniem lektury tekstu biblijnego):

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.  Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!

A. ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………  (2 pkt)

B. ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. (2 pkt)

 

C. Kim więc jest Syn a Kim Niewiasta, o których mowa w cytowanym tekście:

 

SYN to: ……………………………………………………………………………………………………………………… (1 pkt)

 

NIEWIASTA to: ……………………………………………………………………………………………………………….. (1 pkt)

 

18. Wyjaśnij, kto kryje się za 2 hymnami obecnymi w Łukaszowej Ewangelii i w jakim kontekście (kiedy) według św. Łukasza zostały one wypowiedziane  ("wyśpiewane"):                                       (1+2+1+2=6 pkt)                                  

a) Łk 1,46-55 Magnificat – Wielbi /…./; wypowiedziany  przez..………………………………….…

Kiedy:……………………………………………………………………….………………………………                   

b) Łk 1,68-79 Benedictus – Błogosławiony /…./; wypowiedziany przez.………………………………………

Kiedy:……………………………………………………………………………………………………….              

19. W ewangeliach odnajdziemy 2 różne rodowody Pana Jezusa. W Ewangelii wg św. Łukasza: rodowód od JEZUSA i Józefa aż do Adama, Syna Bożego (por. Łk 3,23-38). Natomiast u Ewangelisty Mateusza rodowód /…./? Uzupełnij poprawnie na podstawie Mt 1,1 a zarazem Mt 1,2-17:                             (4 pkt)

od ………………………………… poprzez …….………………………….. aż do ……………………… i …………………………..

20. Jakich określeń dotyczących Maryi, nie odnajdziemy na kartach samych ewangelii. Zakreśl te słowa spośród grupy słów występujących poniżej:                          (4 pkt)

Wspomożycielka wiernych, Matka Jezusa, Dziewica, Królowa nieba i ziemi,
Matka Dziecięcia [dosł. Jego Matka], Niewiasta, Matka Nieustającej Pomocy, Służebnica Pańska,
Błogosławiona między niewiastami, Najświętsza Panna Wniebowzięta

21. W podanym poniżej tekście Ap 12 nieuważny kopista (przepisujący) popełnił 5 błędów. Odnajdź je w tekście i zaznacz, a następnie wypisz poniżej oraz podaj zarazem poprawną odpowiedź (dokonując tym samym biblijnej krytyki   (5x2 = 10 pkt)

1 Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 2A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. 3I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i siedem rogów - a na głowach jego siedem diademów. 4I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, przytulić jej dziecię. 5I porodziła Syna - Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego stolicy. 6A Niewiasta zbiegła na ukwiecone łąki, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. 7I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, 8ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w kosmosie nie znalazło. 9I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. 10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca /…/

I……………………………………………………………………………………………………….........................

II…………………………………………………………………………………………………………………………….

III….………………………………………………………………………………………………….......................

IV………………………………………………………………………………………………………………………….

V..…………………………………………………………………………………………………….......................

22. Apokaliptyczny wielki znak Niewiasty na niebie (por. Ap 12) współtworzą charakterystyczne elementy, z jakich on się składa. Przyporządkuj odpowiednio słowa podane niżej, by oddawały apokaliptyczną symbolikę i jej sens (1 +1 pkt [x3] = 6 pkt)

 

a) Co………………………….  Gdzie: ……………………... - symbolem ………………………….

b) Co………………………….  Gdzie: ……………………... - symbolem …………………………

c) Co………………………….  Gdzie: ……………………... - symbolem ………………………….

- wieniec z gwiazd 12 / słońce / księżyc

- dookoła Niej, na Niej, w Jej tle (obleczona) / pod jej stopami / na jej głowie

- zmienności / zwycięstwa / boskości

 

Kogo symbolizuje apokaliptyczny wielki znak Niewiasty (Kto kryje się za apokaliptycznym wielkim znakiem?                                                        (2+2 = 4 pkt)

I………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II……………………………………………………………………………………………………………………………………….

23. Z Kim wg Ap 12,17 rozpoczął (trwającą do dziś) walkę Smok nie mogąc pokonać Niewiasty oraz zaszkodzić Jej samej? (Pełna odpowiedź składa się z 3  części)                                                                                                           (1+1+1=3 pkt)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

24. W Mateuszowej Ewangelii Dzieciństwa Pana Jezusa przytoczonych zostało 5 starotestamentalnych proroctw wypełnionych w życiu Bożego Dziecięcia i Jego Rodziny. Zacytowanym poniżej proroctwom przypisz właściwy im kontekst ich wypełnienia (tzn. w jakich okolicznościach, czy też w odniesieniu do jakich wydarzeń zostały one przytoczone)?                                                                                     (10 pkt)

 

a)      Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)      A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

c)       Z Egiptu wezwałem Syna mego.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d)      Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk ... Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e)      Nazwany będzie Nazarejczykiem.

 

………………………………………………………………………………………………………............................................................

25. Jak imiona nosili bracia Chrystusa, tzn. kuzyni i krewni Pana Jezusa, Ci, których imiona znamy z Ewangelii (zob. Mk 6,3)? Zakreśl poprawne odpowiedzi (4 pkt)

 

a)      Piotr,  Jan,  Jakub,  Bartłomiej  i  Mateusz, Józef,  Andrzej,  Juda  i Szymon, Filip  i Tomasz

 

b)      Czy znamy także imiona kuzynek (krewnych kobiet) z rodziny Jezusa

(wpisz odp. poniżej):

 

…………………………………………………………………………………………………………………..               (2 pkt)

26. Na podstawie ewangelicznego opowiadania o weselu w Kanie Galilejskiej odpowiedz ile zdań wypowiedziała wówczas Maryja?                                     (1 pkt)

 

a)    1                              c)   3

b)    2                              d)   4

27. Na podstawie J 19,25 wymień kobiety stojące pod Krzyżem Jezusa:           (3 pkt)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

28. Sługa Boży Stefan Kard. Wyszyński w oparciu o opowiadanie dotyczące wesela w Kanie Galilejskiej wskazywał na Pomocników Maryi, Matki Kościoła, jako tych, którzy słuchają wszystkiego, co powie im Jezus. Kto w tym opowiadaniu byłby pierwowzorem Pomocników i na czym wówczas polegała ich pomoc Jezusowi i Jego Matce (pomyśl i odpowiedz na podstawie Ewangelii). Co szczególnego można zaobserwować w ich zachowaniu?                                                                                           (1+2+2 = 5 pkt)

 

Chodzi o……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ci Pomocnicy……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oni…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 KLUCZ

1. I – c  (Łk 1,34); II – b  (Łk 1,38); III – a  (Łk 1,46-47); IV  - e (Łk 1,48-49); V – f (Łk 2,48); VI – d (J 2,5)

2. a) Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie  (J 2,5);

      b) Słowa do sług [świadków i „pomocników” cudu  przemiany wody w wino] na weselu w Kanie Galilejskiej;

      c) Mamy być posłuszni Panu Jezusowi we wszystkim    

3.  I  Zwiastowanie; Słowa: Bądź pozdrowiona (Zdrowaś Maryjo) pełna łaski, Pan z Tobą, skierowane przez Anioła Gabriela
do Maryi (Łk 1,28);  //  II  Nawiedzenie św. Elżbiety; Słowa: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, skierowane przez św. Elżbietę do Maryi (Łk 1,42)

4. Poczęcie //  słowa Elżbiety

5.  A. Ze Wschodu. B.  Dziecię …… z Matką Jego [= Maryją]. C. Nie (zob. Mt 2,1nn)

6. tych, którzy pełnią wolę Bożą, wolę Jego Ojca (Mk 3,35; por. Mt 12,50)

7.  za cieślę, syna Maryi

  8. c) radością, d) troską, e) pewnością Bożego daru 

     9.  a) List do Galatów

   b) Prawem / wykupił / Prawu / przybrane synostwo / Ducha / Abba, Ojcze

10. Symeon; o Jezusie (Dziecięciu Jezus); do Maryi, Matki Jego (Łk 2, 34)

11. Poślubioną Józefowi (Mt 1,18; Łk 1,27;  2,5)

12.  c – I; Łk 2,49 / e – II; Mk 3,34n/ a – III; Łk 11,28 /  d – IV; J 2,4b / b- V

  Odp.: c, następnie d, wreszcie b

13. zaślubinach, Józefem, zamieszkali, brzemienną, Ducha Świętego

 14. Kolejno: 2, 5, 3, 6, 7, 1, 4, 10, 9, 8

15. a) Jedenastu Apostołów, niewiasty, Maryja Matka Jezusa i bracia Jego

16. a3 / b7 / c1 / d4 / e11 / f6 / g2 / h10 / i5 / j8 / k12 / l 9

17. A. Zbawienie / odkupienie, wykupienie [wszystkich] ludzi //  B. udzielenie [w Duchu Świętym] daru dziecięctwa Bożego

    C. Jezus Chrystus / Matka Boża, Maryja

18. a) Maryję; // w momencie nawiedzenia/po słowach Elżbiety

b)       Zachariasza; // po narodzeniu Jana Chrzciciela/gdy Zachariasz odzyskał mowę

19. Abrahama /[króla] Dawida / Józefa i Jezusa

20. Wspomożycielka wiernych, Królowa, Matka Nieustającej Pomocy, Panna Wniebowzięta

21. dziesięć [rogów] – nie siedem (w.3); pożreć – nie przytulić (w.4); tronu – nie stolicy (w.5); pustynię – nie ukwiecone łąki (w.6); niebie – nie kosmosie (w.8)

22. a) obleczona w słońce - symbol boskości; b) księżyc pod jej stopami - symbol zmienności; c) na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu - symbol zwycięstwa /…/ I.  Maryja, Matka Jezusa  / II  [Oblubienica] Matka Kościół

 

23. 1/ z resztą jej potomstwa, 2/ z tymi, co strzegą przykazań Boga 3/ i mają świadectwo Jezusa

 

24. Odpowiedzi: każda wyczerpująca odpowiedź za 2 pkt:

a) Proroctwo przekazane Józefowi we śnie o narodzeniu Zbawiciela, któremu nada on imię Jezus (1,21-23)

b) Proroctwo przekazane przez uczonych Herodowi o miejscu narodzin Mesjasza Pańskiego (2,5-6)

c) Proroctwo o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu (i powrocie do Ziemi Izraela po śmierci Heroda; 2,14-15)

d) Proroctwo Jeremiasza o zamordowaniu dzieci w Betlejem na rozkaz króla Heroda (2,16-18)

e) Proroctwo dotyczące zamieszkania Świętej Rodziny w Nazarecie po powrocie z Egiptu (2,22-23)

25. a) Jakub, Józef, Juda i Szymon;

       b) zasadniczo: nie (1 pkt) / wyjątek: św. Elżbieta, żona Zachariasza (2 pkt)

26. b)    2                             

27. Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena

28. 1/ słudzy weselni 2/ napełnili posłusznie stągwie wodą, [którą Jezus przemienił w wino] i zanieśli je biesiadnikom  3/ byli  całkowicie do dyspozycji Pana Jezusa: bez najmniejszego sprzeciwu /zupełne posłuszeństwo/ i bez zbędnych pytań

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 16 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl