Dzieło Biblijne
ARCHIDIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ 2010/2011 - ETAP REJONOWY Drukuj E-mail

 IV Archidiecezjalny Konkurs Biblijny dla Młodzieży Gimnazjalnej – Etap Rejonowy

9 listopada 2010

(Test dla ucznia)

           

Imię i nazwisko uczestnika……………………………..………………………..………...

 

Gimnazjum w ……………………………………..……………………… klasa ………………….

Ilość zdobytych punktów: ………………….

 

Droga Gimnazjalistko, drogi Gimnazjalisto. Gratulujemy zakwalifikowania się do etapu rejonowego konkursu biblijnego. Przed Tobą kolejny test do rozwiązania. Składa się on z 25 pytań. Przeczytaj je uważnie i odpowiedz według podanych przy pytaniu wskazówek. Odpowiedź Twoja musi być jednoznaczna. Kiedy ją poprawiasz czy zmieniasz, zaznacz wyraźnie, która odpowiedź jest poprawna. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 70. Szczęść Boże!

 

1. Dlaczego, wg słów przypowieści (Łk 18,9-14) Bóg wysłuchał i usprawiedliwił modlitwy celnika a nie faryzeusza?                                                                                                                                                                         (1 pkt)

a)      bo faryzeusz stanął blisko ołtarza w świątyni, a celnik stał z daleka

b)      bo Jezus poznał już wcześniej tego celnika, a faryzeusz był mu nieznany

c)       bo celnik był biednym grzesznikiem, a faryzeusz człowiekiem bogatym

d)      bo faryzeusz się wywyższał, a celnik uniżył się przed Bogiem

 

2. Ofiara męki i śmierci a następnie zmartwychwstanie Pana Jezusa miały miejsce podczas wielkich żydowskich świąt. Uzupełnij poniższe zdanie, by odpowiedzieć o jakie święta chodzi?                                  (2 pkt.)

 

                Nadchodziła uroczystość…………………..………………., tak zwana………………….…………… k 22,1)

3. Uporządkuj chronologicznie pokusy, których doświadczał Syn Boży na pustyni. Ponumeruj je według kolejności ich pojawiania się w opisie kuszenia na pustyni.                                                                                   (1 pkt)

 

( … )  Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić,

          komu  chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje.

( … )  Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem.

( … )  Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże

         o Tobie, żeby Cię strzegli…

 

4. Co stanowiło bezpośrednie tło przypowieści o miłosiernym Samarytaninie; w jakim kontekście Pan Jezus opowiedział tę przypowieść:                                                                                                                                           (1 pkt)

 

a) nieprzyjęcie Pana Jezusa w pewnej samarytańskiej miejscowości w drodze do Jerozolimy

b) rozmowa z Samarytanką przy studni Jakuba o wodzie żywej

c) dyskusja Pana Jezusa z uczonym w Prawie nad sposobem osiągnięcia życia wiecznego

d) przypowieść o Synu Marnotrawnym, który się nawrócił                                 

5. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie opowiedział Pan Jezus jako odpowiedź na pytanie: „kto jest moim bliźnim”. Napisz poniżej, kto według tej przypowieści jest naszym bliźnim i kiedy my jesteśmy dla innych bliźnimi.                                                                                                                                                           (4 pkt.)

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

6. Jakiej innej reakcji osób opisanej w Ewangelii św. Łukasza odpowiada głębokie wzruszenie miłosiernego Samarytanina. Zaznacz dwie poprawne odpowiedzi:                                                                                              (2 pkt.)

a) Zachariasza, gdy zobaczył anioła Pańskiego (Łk 1,12)

b) Jezusa na widok wdowy z Nain opłakującej swego zmarłego syna (Łk 7,13)

c) Ojca na widok powracającego marnotrawnego syna (Łk 15,20)

d) Jezusa na widok ubogiej wdowy wrzucającej dwa grosze do skarbony (Łk 21,1nn)

 

7. Ojciec syna marnotrawnego obdarował go po powrocie darami, które mają też znaczenie symboliczne. Połącz w pary dar oraz jego znaczenie dopisując do litery odpowiednią cyfrę.                                                            (4 pkt.)

 

a)      najlepsza szata                                   I. znak dopuszczenia do wspólnoty życia z ojcem

b)      pierścień na rękę                               II. podkreślenie statusu, godności syna

c)       sandały                                                  III. komunikacja pełnomocnictwa, władzy ojca

d)      uczta                                                       IV. odróżnienie od niewolników

a   - …..                                 b  - …..                  c - …..                   d   - …..

8. Przeczytaj poniższe teksty i odpowiedz o jakie osoby z Ewangelii wg św. Łukasza tu chodzi oraz jaka postać skrywa się za pozostawionym w obu wypowiedziach wielokropkiem:                                                             (3 pkt.)

 

Wprawdzie pozostał on w domu i wiódł przykładne życie, lecz w rzeczywistości nie był wcale lepszy. Woli (…..…) nie spełniał bezinteresownie, gdyż oczekiwał wyróżnienia i uznania. Nigdy nie cieszył się z bliskości (…..…) i z jego miłości, gdyż sam siebie przeżywał jak niewolnika. Za fasadą przyzwoitości skrywał pragnienie zabawy z przyjaciółmi. Egoizm czyni go zazdrosnym, zatwardza jego serce, zaślepia i zamyka na innych oraz na Boga.

 a) Chodzi tu o………………………………………………..

 

Wezwany  do nawrócenia, rozpoznania prawdy o sobie, pozbył się on iluzji co do własnej osoby, odrzucił pychę, poczucie samowystarczalności, w której był zamknięty na innych; ocalił w sobie człowieczeństwo, które jest zdolne otworzyć się na miłość (…..…). Wcześniej owe człowieczeństwo jawiło się jako zdolność właściwej oceny siebie i (……..); poprzez uznanie  własnej winy; odzyskał godność, najgłębszą prawdę o sobie (por. DM 5-6).

b) Chodzi tu o ………………………………………………..

c) Natomiast postać obecna w obu tekstach a  przemilczana wielokropkiem to:   ………………………………………..

9. Co wyróżniało św. Łukasza spośród pozostałych Ewangelistów, pomagając w przeniknięciu orędzia Jezusa z zamkniętego środowiska judaizmu w środowisko ówczesnego pogańskiego świata?                                     (1 pkt)

a)  znajomości wśród ówczesnych przywódców religijnych

b)   znajomość Pisma św. Starego Testamentu

c)    pogańskie pochodzenie

 

10. Św. Hieronim wyróżnił Ewangelię św. Łukasza ze względu na znajomość przez jej autora:2                      (1 pkt)

a) wiedzy medycznej

b) języka greckiego

c) historycznych szczegółów z życia św. Pawła

d) ówczesnych danych historycznych

 

11. Z czym wiążą się tzw. opuszczenia w Ewangelii św. Łukasza w stosunku do innych Ewangelii?              (4 pkt.)

…………………………..…………………………………………………………. ocen, zwrotów, opisów.

Świadczy to o  ………………………………………………………… właściwej dla św. Łukasza

12. Przeczytaj uważnie poniższy tekst ks. M. Bednarza z jego artykułu pt. Nowy Testament i napisz o kim jest w nim mowa?                                                                                                                                                                        (2 pkt.)

Ta postać zajmuje szczególne miejsce w dziele św. Łukasza. Łukasz pisze o Niej więcej niż ktokolwiek w Biblii. Oddaje najbardziej charakterystyczne rysy jej osobowości oraz utrwala wydarzenia uwypuklające jej wielkość. Nie pędzlem, ale piórem namalował jej piękny obraz, który stał się natchnieniem dla wielu pisarzy i artystów chrześcijańskich.                                                                                                                                                                              

……………………………………………………………………………………………

 

13. W listach św. Pawła Apostoła znajdują się informacje o św. Łukaszu. W poniższych stwierdzeniach trzy odnoszą się do św. Łukasza, a trzy nie. Zaznacz te wypowiedzi, które nie odnoszą się do św. Łukasza        (3 pkt.)

 

a) był szanowanym malarzem (Tt  3,16 oraz Mdr 15,4);

b) był współpracownikiem św. Pawła (Flm 23-24);

c) był kuzynem Barnaby i uczniem - umiłowanym synem św. Piotra (Kol 4,10; 1P 5,13);

d) miał żonę, którą utracił (1Kor 7,2.12.16);

f) do końca pozostał wiernie przy św. Pawle Apostole, gdy inni Go opuścili (2Tm 4,11);

g) był umiłowanym lekarzem (Kol 4,14);   

14. Napisz jakie miejsce jest dla św. Łukasza punktem centralnym opisywanych wydarzeń, ich początkiem, zakończeniem i ukoronowaniem a następnie uzupełnij poniższe zdanie.                                                           (3 pkt.)

 

Centralnym punktem opisywanych wydarzeń jest:  ………………………………………………………………………………

Ku temu właśnie miejscu zmierza też obejmujący centralną część Ewangelii opis Łk 9,51-19,27,

dotyczący wielkiej …………………………………………….….   do ………………..…………………………… .

 

15. Kogo - jak zaznaczył to jedynie św. Łukasz - posłał Pan Jezus podobnie jak Apostołów w celu głoszenia królestwa Bożego i uzdrawiania. Zaznacz dwie poprawne odpowiedzi:                                                             (2 pkt.)

 

a) siedemdziesięciu dwóch uczniów

b) swoich braci i Matkę Bożą

c) innych jeszcze uczniów

d) św. Jana Chrzciciela

16. Wyjaśnij, kto kryje się za 2 hymnami obecnymi w Łukaszowej Ewangelii i w jakim kontekście (kiedy) według św. Łukasza zostały one wypowiedziane („wyśpiewane”):                                                                      (6 pkt.)

                                     

a) Łk 1,46-55 Magnificat; wypowiedziany  przez..………………………………….…

Kiedy:……………………………………………………………………….………………………………                    

b) Łk 1,68-79 Benedictus; wypowiedziany przez.………………………………………

Kiedy:……………………………………………………………………………………………………….                     

17. O ile Jan Chrzciciel był starszy od Jezusa?                                                                                                            (2 pkt.)

 

……………………………………………………………………………………….......                                                                               

18. Napisz do kogo kierował Jan Chrzciciel następujące wskazania (Łk 3,10nn):                                             (3 pkt.)

 

a)      Kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni

Do: ………………………………………………………………………………

 

b)      Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono

Do: ………………………………………………………………………………

c)       Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie

Do: ………………………………………………………………………………

19. Wykreśl postaci historycznie panujących władców (żydowskich lub rzymskich), którzy nie zostali wymienieni w Ewangelii św. Łukasza.                                                                                                                         (4 pkt.)

 

cezar Oktawian August/ prokonsul Sergiusz Paweł / wielkorządca Syrii Kwiryniusz / cezar Neron / Herod, król Judei / Herod Antypas - tetrarcha Galilei / cezar Tyberiusz / Filip tetrarcha Iturei i kraju Trachonu / Gallio prokonsul Achai / Lizaniasz tetrarcha Abileny / Archelaos, tetrarcha Judei, syn króla Heroda / Poncjusz Piłat, namiestnik Judei / Annasz i Kajfasz, kapłani /

 

20. Napisz o czym – wg św. Łukasza - rozmawiał Jezus z Mojżeszem i Eliaszem w chwili swego Przemienienia

                                                                                                                                                                                              (2 pkt.)

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. (Łk 9,31)

 

21. Napisz co postanowił uczynić jako zadośćuczynienie nawrócony celnik Zacheusz?                                   (2 pkt.)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

 

22. Napisz nad kim/nad czym i z jakiego powodu Pan Jezus zapłakał, według słów św. Łukasza.                 (4 pkt.)

 

Jezus zapłakał nad: ………………………………………………………… Z powodu: …………..……………………………………………...

 

………………………………….………………………………………………………………………………………..………………………………………….

 

23. Uzupełnij tekst Łk 24,29-33 o uczniach w drodze do Emaus, będący świadectwem zmartwychwstania Chrystusa.                                                                                                                                                                          (9 pkt.)

 

Wszedł, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u ………………….……………, wziął………………..………….., odmówił …………………………………, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i ……………………………. Go, lecz On …………………………………… im z oczu.  I mówili nawzajem do siebie: Czy ……………………………… nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w ……………………………….…….. i ……………………….………. nam wyjaśniał?  W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do ……………………………………..  

24. Jak brzmiało pytanie uwięzionego Jana Chrzciciela, skierowane do Jezusa poprzez posłańców, na które otrzymał odpowiedź: /…/ niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię (Łk 7,20-23).                                                       (1 pkt.)

 

                a) Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

b) Czy Ty jesteś Tym, który uzdrawia ze wszystkich chorób i słabości?

c) Czy Ty jesteś Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata?

d) Czy długo jeszcze my wszyscy mamy oczekiwać na wolność?

 

25. Kto nie przewyższa kogo? Uzupełnij poniższy tekst Łk 6,40.                                                                            (3 pkt.)

…………………………… nie przewyższa swego …………………………………... . Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego …………………………………….. .

 

 

 

KLUCZ  DO ETAPU REJONOWEGO

 

1.      d)

2.      Przaśników, Pascha

3.      ( 2)

(1)

(3)

4.      c)

5.      każdy, kto potrzebuje naszej pomocy / każdy, komu winniśmy okazać miłość/dobro

my jesteśmy bliźnimi innych, zasługujemy na miano bliźnich kiedy pomagamy człowiekowi będącemu w potrzebie.

6.      b) Jezusa na widok wdowy z Nain opłakującej swego zmarłego syna (Łk 7,13)

c) Ojca na widok powracającego marnotrawnego syna (Łk 15,20)

7.      a – II, b – III, c – IV, d – I

8.      a)  starszy syn/brat; b) młodszy (marnotrawny) s/b; c) miłosierny ojciec obu s/b (Bóg)

9.      c)

10.   b) języka greckiego

11.  łagodzeniem / surowych, obciążających osoby // o delikatności, sympatii do ludzi

12.  Matce Bożej/Maryi

13.  a) c), d)

14.  Jerozolima // podróży/wędrówki/drogi; // Jerozolimy/Świętego Miasta

15.  a), c)

16.   a) Maryję; // w momencie nawiedzenia/po słowach Elżbiety

b)      Zachariasza; // po narodzeniu Jana Chrzciciela/gdy Zachariasz odzyskał mowę

17.  (ok.) 6 miesięcy

18.  a) tłum(y)/ew.: wszyscy / b) celnicy / c) żołnierze

  1. Odp.: cezar Neron (Dz 25,21.25); Archelaos, tetrarcha Judei, syn króla Heroda (Mt 2,22); Gallio prokonsul Achai (Dz 18,12.14.17); prokonsul Sergiusz Paweł (Łk 13,7)

Wymienieni: cezar Oktawian August (Łk 2,1); wielkorządca Syrii Kwiryniusz (Łk 2,2); Herod, król Judei (Łk 1,5); Herod Antypas - tetrarcha Galilei (Łk 3,1.19; 9,7.9; 13,31; Łk 23,7nn), cezar Tyberiusz (Łk 3,1); Filip tetrarcha Iturei i kraju Trachonu (Łk 3,1); Lizaniasz tetrarcha Abileny (Łk 3,1); Poncjusz Piłat, namiestnik Judei (Łk 3,1; 13,1; 23,1nn); Annasz i Kajfasz, najwyżsi kapłani (Łk 3,2)

  1. o Chrystusowym odejściu (eksodosie), którego miał dokonać w Jerozolimie  /

albo: o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Jego paschalnym przejściu)

  1. połowę majątku dać ubogim, / a skrzywdzonym zwrócić poczwórnie
  2.  Nad Jerozolimą (1pkt) / jej przyszłym upadkiem/zburzeniem

Z powodu: nie rozpoznała tego, co służy pokojowi/ lub: nie rozpoznała czasu swego nawiedzenia / albo: nie przyjęła Jezusa, Jego nauki (Łk 19,41nn)

  1.  stołu / chleb / błogosławieństwo / poznali / zniknął / serce / drodze / Pisma / Jerozolimy
  2. a)

25.  uczeń, nauczyciela, nauczyciel.

 

 

 

 

  

< Poprzedni   Następny >

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 93 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl