Dzieło Biblijne
KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ - LISTY WIELKIE ŚW. PAWŁA - ETAP PARAFIALNY Drukuj E-mail

Instrukcja:

Przeczytaj uważnie pytanie. Prawidłowej odpowiedzi udzielamy poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki. W razie pomyłki zaznaczoną kratkę bierzemy w kółko i zaznaczamy ponownie.
W pytaniach tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Powodzenia!

 

 

1 .

List do Rzymian został napisany w

A.

Efezie

B.

Tesalonikach

C.

Koryncie

 

2.

W Liście do Rzymian Paweł prosi o udzielenie pomocy w zamierzonej podróży do

A.

Galii

B.

Hiszpanii

C.

Macedonii

 

3.

Chrystus pochodził według ciała z rodu

A.

Judy

B.

Beniamina

C.

Dawida

 

4.

Która postać  biblijna jest dowodem na usprawiedliwienie dzięki wierze?

A.

Abraham

B.

Mojżesz

C.

Aaron

 

5.

Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać

A.

Dziękujemy Ci, Ojcze

B.

Abba, Ojcze

C.

Prosimy Cię, Ojcze

 

6.

Nazwę „lud nie mój” – moim ludem, i „nie umiłowaną” – umiłowaną to słowa proroka

A.

Izajasza

B.

Ezechiela

C.

Ozeasza

 

7.

Do jakiego drzewa porównany został Izrael?

A.

jabłoni

B.

wiśniowego

C.

oliwkowego

 

 

 

8.

Co jest doskonałym wypełnieniem Prawa?

A.

sprawiedliwość

B.

miłość

C.

uczynki

 

9.

Gdzie była diakonisą Feba?

A.

w Kenchrach

B.

w Koryncie

C.

w Rzymie

 

10.

Kim był Erast?

A.

przełożonym synagogi

B.

skarbnikiem miasta

C.

diakonem w Jerozolimie

 

11.

Jak długo Paweł przebywał w Koryncie podczas drugiej podróży misyjnej?

A.

jeden rok

B.

dwa lata

C.

osiemnaście miesięcy

 

12.

Skąd pochodził Apollos?

A.

z Efezu

B.

z Aleksandrii

C.

z Koryntu

 

 

 

13.

Kto doniósł Pawłowi o sporach chrześcijan w Koryncie?

A.

ludzie Chloe

B.

Kryspus

C.

Gajus

 

14.

Chrystus został złożony w ofierze jako nasza

A.

wiara

B.

nadzieja

C.

Pascha

 

15.

Na co wskazuje zwrot „zostaliście obmyci”?

A.

na przyjęcie chrztu

B.

na obmycie rytualne

C.

na Eucharystię

 

16.

Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu jest

A.

szatan

B.

Prawo

C.

słabość

 

17.

Achaia to dzisiejsza

A.

Syria

B.

Turcja

C.

Grecja

 

 

18.

Pan zaś – to Duch, a gdzie jest Duch Pański - tam

A.

wiara

B.

wolność

C.

roztropność

 

19.

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień

A.

zbawienia

B.

paruzji

C.

chwały

 

20.

Z jakiej księgi Starego Testamentu Paweł zaczerpnął słowa: Radosnego dawcę miłuje Bóg?

A.

z Księgi Rodzaju

B.

z Księgi Psalmów

C.

z Księgi Przysłów

 

21.

Paweł wspomina, że był pięciokrotnie bity po

A.

40 razów bez jednego

B.

30 razów bez jednego

C.

50 razów bez jednego

 

22.

Ile razy był Paweł rozbitkiem na morzu?

A.

dwa

B.

trzy

C.

cztery

 

 

 

23.

Z jakiego miasta Paweł uciekał spuszczony w koszu za mur?

A.

z Jerozolimy

B.

z Aten

C.

z Damaszku

 

24.

Kto oprócz Barnaby towarzyszył Pawłowi w podróży do Apostołów w Jerozolimie?

A.

Sylas

B.

Tymoteusz

C.

Tytus

 

25.

Którzy Apostołowie uważani byli za filary Kościoła?

A.

Jakub, Kefas i Jan

B.

Jan, Mateusz i Szymon Gorliwy

C.

Jakub, Piotr i Tymoteusz

 

26.

Hagar jest alegorią

A.

Przymierza z Noe

B.

Przymierza na Synaju

C.

Nowego Przymierza

 

27.

Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć… to owoce

A.

wiary

B.

Prawa

C.

Ducha Świętego

 

 

 

28.

Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i jest naszą

A.

radością

B.

matką

C.

nadzieją

 

29.

Którego Apostoła upomniał Paweł w Antiochii?

A.

Piotra

B.

Jakuba

C.

Jana

 

30.

Do której wspólnoty był skierowany tzw. „list we łzach”, który się nie zachował?

A.

do Tesaloniczan

B.

do Rzymian

C.

do Koryntian

< Poprzedni   Następny >

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 91 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl