Dzieło Biblijne
KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ - KAPŁAŃSTWO W BIBLII - ETAP PIERWSZY Drukuj E-mail

Instrukcja:

Przeczytaj uważnie pytanie. Prawidłowej odpowiedzi udzielamy poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki. W razie pomyłki zaznaczoną kratkę bierzemy w kółko i zaznaczamy ponownie. W pytaniach tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa (lub prawdziwa). Powodzenia!

 

1 .

Które spośród pokoleń Izraelitów zostało przeznaczone do służby kapłańskiej?

A.

Judy, z którego miał pochodzić Mesjasz

B.

Symeona (starzec Symeon witający w świątyni Świętą Rodzinę)

C.

Lewiego, z którego pochodzili również Mojżesz i Aaron

 

2.

Co służyło do namaszczenia kapłańskiego? Dlaczego?

A.

Maść z nasion granatu. Purpurowo-czerwony kolor określał dostojeństwo i władzę

B.

Oliwa z oliwek. Jako płynny tłuszcz oznaczała moc i siłę obejmujące żywy organizm

C.

Sok z drzewa migdałowego (d-wa czuwającego): laska Aarona zakwitła i dała migdały

 

3.

Jak rozumiano sens spalania przez kapłanów ST ofiary na ołtarzu?

A.

Usunięcie z ziemi, sprzed oblicza Bożego tego, co nie jest doskonałe

B.

Unicestwienie w ogniu tego, co zanieczyszczało ziemię i obrażało Pana Boga

C.

Uniesienie w postaci dymu do nieba i oddanie jej Bogu na wyłączną własność

 

4.

Co nie stanowiło ściśle kapłańskiej funkcji za czasów ST, ale dzięki temu właśnie dziełu kapłanów

            bardzo wiele im zawdzięczamy jako chrześcijanie do dziś dnia?

A.

Spisywanie i redagowanie ksiąg świętych Starego Testamentu

B.

Składanie ofiar (ze zwierząt), które do dziś posiadają znaczenie i moc

C.

Opieka nad sanktuarium, strzeżenie go i dbanie o porządek w nim, tak że do dziś możemy je zwiedzać w Ziemi Świętej

 

5.

Kiedy nie obowiązywało kapłanów ST noszenie specjalnych szat kapłańskich?

A.

Podczas wchodzenia do miejsca świętego

B.

Podczas uroczystego świątecznego domowego posiłku

C.

Podczas przystępowania do kultu Bożego, do służby ołtarza

 

6.

Jak rozumiano w ST spełnianie świętych funkcji przez kalekiego lub chorego kapłana?

A.

Jako przywilej, który szczęśliwie dla niego dawał mu pierwszeństwo przed innymi

B.

Jako znak, że każdy mógł i może być kapłanem

C.

Jako zbezczeszczenie świętości Boga

 

7.

Dlaczego stawiano wymagania kapłanom ST, tak aby mogli służyć Panu Bogu?

A.

Żeby nie było ich za dużo i by się nie kłócili ze sobą

B.

Żeby zniechęcić tych, co za bardzo nie wierzyli w Pana Boga

C.

Żeby oddzielić ich od tego, co niedoskonałe

 

8.

Przez co kapłan ST nie mógł stać się rytualnie nieczysty?

A.

Przez kontakt ze zmarłym

B.

Przez nie obmycie zębów i ust, zanim zaczął na głos wielbić Pana Boga

C.

Przez spożywanie alkoholu

 

9.

Które części ciała musiał kapłan rytualnie obmyć w specjalnej kadzi przystępując do sprawowania kultu Bożego?

A.

Ręce i nogi

B.

Ręce i głowę

C.

Oczy i uszy

 

10.

Co oznaczało oddawanie Bogu czegoś za pośrednictwem kapłanów w ofierze?

A.

Było znakiem, że ktoś był zamożny i było go stać, by składać ofiary poprzez kapłanów

B.

Oznaczało pokorę i posłuszeństwo tej osoby, i wiarę, że Bóg ma prawo do wszystkiego

C.

Oznaczało, że ktoś sam był przeciwny zabijaniu zwierząt i nie chciał splamić się  krwią

 

11.

Co czynili kapłani ST w ramach posługi słowa? Wskaż odpowiedź zawierającą błąd:

A.

decydowali o czystości lub nieczystości (osób bądź rzeczy)

B.

mieli pewne uprawnienia sądownicze (do sądzenia ludzi)

C.

interpretowali Prawo (Pismo Św. ST) i tradycje, nauczając o Jezusie jako Mesjaszu

 

12.

W jaki znany nam sposób udzielano Izraelitom kapłańskiej Bożej wyroczni, radząc się Boga?

A.

Dzięki badaniu wnętrzności zwierząt ofiarnych

B.

Za pomocą dwóch kamieni przechowywanych w stroju arcykapłana (losy: tak lub nie)

C.

Obserwując dym z ognia płonącego w świątyni przed ołtarzem

 

13.

Kapłan ST to przede wszystkim (co uważano za najistotniejsze i co kapłani czynili najczęściej):

A.

Człowiek składający ofiary w imieniu ludzi i za nich samych

B.

Nauczyciel i sędzia

C.

Człowiek orzekający na temat chorób (poniekąd lekarz)

 

14.

Jak rozumiano w ST sens funkcji kapłańskiej błogosławienia ludu Bożego?

A.

Jako wykonanie nad kimś znaku Krzyża, by oddać go mocy i miłości Mesjasza

B.

Jako świąteczne życzenia składane przez Arcykapłana wszystkim wierzącym

C.

Jako przeniesienie na kogoś Bożej łaski, daru; kapłan wzywał Boga, by On błogosławił

 

15.

Jakie główne cechy posiadało kapłaństwo ST (przynajmniej do czasów Heroda)?

A.

Było dziedziczne (przechodziło z ojca na syna) i dożywotnie (do śmierci)

B.

Było demokratycznie przyznawane (wybory) i kadencyjne (na określoną ilość lat)

C.

Było skutkiem natchnienia Bożego, by przepowiadać wszystkim Boże Słowo

 

16.

W kapłaństwie Pana Jezusa odnajdujemy połączenie funkcji wszystkich osób namaszczanych w ST.            O jakie trzy powołania / funkcje związane z namaszczaniem osób w ST chodzi?

A.

Sędziego, wodza i żołnierza

B.

Kapłana, proroka i króla

C.

Kapłana, głowy domu, męża i ojca

 

17.

Która księga Nowego Testamentu używa w stosunku do Pana Jezusa określeń „kapłan” oraz „arcykapłan” i obszernie odnosi się do tematu kapłaństwa Chrystusa?

A.

Księga Kapłańska

B.

Dzieje Apostolskie

C.

List do Hebrajczyków

 

18.

Władzę kapłańską związaną z jaką czynnością właściwą dla kapłaństwa Chrystusowego przekazał Pan Jezus Zmartwychwstały w Wieczerniku swoim uczniom (o czym czytamy w Ewangelii wg św. Jana)?

A.

Błogosławienia

B.

Odpuszczania grzechów

C.

Sprawowania Mszy św.

 

19.

W jaki sposób NT mówi o udzieleniu sakramentu kapłaństwa czy też o przeznaczeniu do szczególnej służby w Kościele (por. Dz Ap albo Listy Pasterskie)?

A.

Jako o włożeniu / nałożeniu rąk

B.

Jako o wyświęcaniu / poświęcaniu na kapłanów

C.

Jako o chrzczeniu Duchem Świętym i ogniem

 

20.

Jak zazwyczaj jest tytułowany rozdział 17 Ewangelii według św. Jana poprzedzający opis Męki Pana Jezusa i ukazujący wizję kapłaństwa Chrystusa i Jego uczniów?

A.

Kapłaństwo Arcykapłana Jezusa Chrystusa i kapłaństwo Apostołów

B.

O Kapłaństwie w Kościele Chrystusowym

C.

Modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa

 

21.

Poprzez jakie wydarzenie Chrystus - Wieczysty Kapłan, ustanowił i złożył po raz pierwszy ofiarę

Nowego i Wiecznego Przymierza?

A.

Pan Jezus uczynił to na Ostatniej Wieczerzy (dopełnił na Krzyżu). Dał uczniom swe Ciało i Krew

B.

Umierając na Krzyżu, gdy z przebitego boku wypłynęły Krew i Woda

C.

Oddając na Krzyżu Umiłowanego Ucznia swej Matce a Matkę powierzając Uczniowi

 

22.

Które księgi NT mówią dokładnie na temat ustanowienia przez Pana Jezusa Najświętszej Ofiary?

A.

Wszystkie 4 Ewangelie oraz Dzieje Apostolskie

B.

3 Synoptycy (Ewangeliści Mt, Mk oraz Łk) oraz 1List św. Pawła Ap. do Koryntian

C.

Św. Jan w swej Ewangelii oraz św. Paweł w Listach do Galatów i Rzymian

 

23.

Co oznacza uzdolnienie i zobowiązanie do składania Panu Bogu duchowych ofiar i doskonalenia się dzięki miłości przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie a tym samym głoszenia Pana Jezusa swoim życiem (słowem i postępowaniem)?

A.

Powołanie związane ze święceniami kapłańskimi lub posługą zakonną

B.

Przewodzenie Owczarni Pana Jezusa i godność biskupa lub papieża

C.

Powszechne kapłaństwo wszystkich wiernych (chrześcijan)

 

24.

W jakim kontekście Pan Jezus polecił udać się do kapłanów, by jak w ST orzekli oni, co jest czyste (oczyszczone) a co takim nie jest?

A.

Mówiąc o obmywaniu przez faryzeuszy i pobożnych Żydów rąk i naczyń

B.

Nauczając, że o czystości i nieczystości człowieka przed Bogiem decyduje jego wnętrze

C.

Po cudownym uzdrowieniu chorujących na trąd

 

25.

W jakiej przypowieści Pana Jezusa pojawiają się kapłan oraz lewita ST?

A.

O miłosiernym Samarytaninie

B.

O bogaczu i Łazarzu

C.

O synu marnotrawnym

 

26.

W Księdze Apokalipsy Pan Jezus pojawia się w stroju kapłańskim, tzn.:

A.

W płaszczu purpurowym z prawdziwymi koroną i berłem zamiast trzciny i ciernia

B.

W szacie aż do stóp, przepasanej złotym pasem

C.

W szacie ze słońca z księżycem u stóp i 12 gwiazdami ponad głową

 

27.

W nauczaniu na jaki temat Pan Jezus przypomniał znaną ze ST ofiarę składającą się z chlebów pokładnych składanych w świętym Przybytku, które wolno było jeść według prawa tylko kapłanom?

A.

W nauczaniu o modlitwie „Ojcze nasz”: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

B.

W nauczaniu o pokorze (uczniowie posprzeczali się, kto z nich jest największy) zamiast być dla siebie dobrymi jak dobry jest chleb

C.

W nauczaniu o szabacie, ustanowionym dla człowieka (głodni uczniowie zrywali kłosy zbóż a faryzeusze chcieli zabronić im tego z powodu zakazu pracy w szabat)

 

28.

Gdzie i w jakim kontekście mowa jest w NT o proroctwie wygłoszonym przez Arcykapłana Kajfasza?

A.

W Ewangelii wg św. Łukasza. Proroctwo, że… Mesjasz narodził się w Betlejem

B.

W Ewangelii wg św. Jana. Proroctwo, że… Jezus miał umrzeć za naród,  a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno

C.

W Ewangelii wg św. Mateusza, że Jezus… Nazwany będzie Nazarejczykiem

 

29.

O czym mówi ten fragment Pisma Świętego i skąd pochodzi: Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone

A.

O sakramencie Namaszczenia Chorych. List św. Jakuba Ap.

B.

O sakramencie Bierzmowania Chorych. List św. Judy Ap.

C.

O sakramencie Pokuty i Pojednania dla chorujących. 1List św. Piotra.

 

30.

Jaką kapłańską czynnością „pożegnał się” Chrystus ze swymi uczniami w momencie swego Wniebowstąpienia?

A.

Kapłańskiego pozdrowienia i pocałunku pokoju

B.

Składania ofiary kadzidła, którego dym wraz z Jezusem wzniósł się do nieba

C.

Błogosławienia zebranych na tym miejscu

 

 

 

 

 

 

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

KAPŁAŃSTWO W BIBLII

 

ETAP PIERWSZY

KARTA ODPOWIEDZI

 

1.      C

2.      B

3.      C

4.      A

5.      B

6.      C

7.      C

8.      B

9.      A

10.            B

11.            C

12.            B

13.            A

14.            C

15.            A

16.            B

17.            C

18.            B

19.            A

20.            C

21.            A

22.            B

23.            C

24.            C

25.            A

26.            B

27.            C

28.            B

29.            A

30.            C

< Poprzedni   Następny >

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 89 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl