Dzieło Biblijne
KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ - KAPŁAŃSTWO W BIBLII - ETAP FINAŁOWY Drukuj E-mail

Instrukcja:

Przeczytaj uważnie pytanie. Prawidłowej odpowiedzi udzielamy poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki. W razie pomyłki zaznaczoną kratkę bierzemy w kółko i zaznaczamy ponownie. W pytaniach tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa (lub prawdziwa). Powodzenia!

 

1 .

Ile różnych ułomności fizycznych dyskwalifikowało starotestamentalnego kapłana (wg Kpł 21)?

A.

Zasadniczo nie było takich, za wyjątkiem jednej

B.

siedem

C.

dwanaście

 

2.

Tunika, ozdobny pas, wierzchnia szata, efod, pektorał z kamieniami urim i tummim, tiara wraz ze złotą blachą na przedniej stronie - święty diadem to:

A.

Elementy stroju kapłanów i lewitów posługujących w świątyni

B.

Elementy stroju arcykapłańskiego kapłana ST

C.

Elementy stroju królewskiego na czas święceń kapłańskich

 

3.

Na czym polegał starotestamentalny kapłański ryt kołysania?

A.

Na zbliżeniu składanej przez kapłana ofiary najpierw do ołtarza a potem do siebie, co było znakiem przekazania jej Bogu a także przyjęcia pewnej jej części dla siebie

B.

Na wykonywaniu przez ojców rękoma symetrycznych ruchów na boki, jak przy kołysaniu, by w tym obrzędzie podziękować za ich nowonarodzone dziecko

C.

Kapłani stojąc rano przy Ścianie Płaczu i pochylając się w jej kierunku wspominali oraz opłakiwali zburzenie Świątyni Salomona przez Babilończyków (VI w. przed Chr.)

 

4.

Kto i kiedy mógł wejść do miejsca najświętszego świątyni jerozolimskiej, gdzie początkowo znajdowała się Arka Przymierza a po niewoli babilońskiej pusta przestrzeń?

A.

Każdy Izraelita, ale dopiero po dokonaniu obrzędu oczyszczenia się z grzechów

B.

Kapłan lub lewita, lecz jedynie w momencie składania przepisanej ofiary kadzielnej

C.

Arcykapłan i to raz w roku, podczas obrzędu Dnia Pojednania

 

5.

Jakie istniały zasadniczo typy ofiar, które składali w imieniu ludzi kapłani, znał ST?

A.

Ofiary krwawe, pokarmowe (bezkrwawe - z produktów rolnych), kadzielne

B.

Ofiary pieniężne na baranki i cielce oraz na gołębie albo na synogarlice

C.

Ofiary duchowe jak modlitwa, post (cierpienie) i jałmużna jako przebłaganie za grzechy

 

 

 

 

6.

Na czym polegał obrzęd oczyszczenia spełniany przez kapłanów w ST?

A.

Kapłani każdego roku w rzece Jordan przyjmowali chrzest na odpuszczenie grzechów

B.

Kapłani składali ofiarę za oczyszczającego się (w jego imieniu). Rozsądzali też sprawy czystości i nieczystości

C.

Kapłani wołając „nieczysty, nieczysty” modlili się w świątyni wraz z trędowatymi o ich uwolnienie od choroby trądu

 

7.

Do czego miały prowadzić zewnętrzne formy kultu i obrzędy sprawowane przez kapłanów ST                             (co podkreślali zwłaszcza Prorocy)?

A.

Do zaznaczenia ich wyższości nad innymi Izraelitami i nad poganami

B.

Do utworzenia niepodległego państwa wyznaniowego (jednej religii) ze stolicą w Jerozolimie

C.

Do ofiary duchowej, do oczyszczenia serca, do ofiarowania siebie Bogu, do uświęcenia

 

8.

Gdy z biegiem czasu i historii narodu wybranego wyodrębniły się wyraźnie jako odrębne grupy kapłanów i lewitów, jak rozumiano funkcje i zadania drugiej z tych grup?

A.

Lewici byli zwierzchnikami kapłanów; w świątyni wykonywali główne czynności

B.

Lewici stali się pomocnikami kapłanów; w świątyni wykonywali czynności pomocnicze

C.

Lewici i kapłani wymieniali się swoimi funkcjami i obowiązkami w zależności od ilości pielgrzymów przybywających do Jerozolimy na święta

 

9.

Z jaką myślą kojarzyć należy hbr. słowo: kohen (także: lewi) - kapłan, występujące w Biblii aż 740 razy
i pozostające prawdopodobnie w związku z takimi słowami jak: kanu, kahhen, czy kun?

A.

Służenia Bogu w charakterze pośrednika

B.

Gotowania i spożywania mięsa ze zwierząt ofiarowanych wcześniej Bogu (niem. kochen)

C.

Nauczania z mocą (obwieszczania i przepowiadania Słowa Bożego)

 

10.

Z czym należy w kapłaństwie biblijnym kojarzyć liczbę 24?

A.

Z wiekiem, jaki ukończyć musiał mężczyzna, by rozpocząć służbę Bogu w świątyni

B.

Z ilością nauczycieli pełniących dyżur w świątyni, między którymi 12-letni Jezus siedział (odnaleziony przez Rodziców) i przysłuchując się im, zadawał pytania

C.

Z 24 oddziałami (grupami), na które podzieleni byli kapłani (i lewici) przeznaczeni do służby w świątyni za czasów Chrystusa, spośród których do jednego należał Zachariasz (oddz. Abiasza)

 

11.

Z czym wiązać należy odkrycia w Qumran, znajdującym się w Ziemi Świętej nad Morzem Martwym?

A.

Z wykopaliskami archeologicznymi, które odkryły najstarszą świątynię w historii Izraelitów

B.

Z żyjącą w odosobnieniu i w celibacie (m.in. za czasów Chrystusa) grupą, uważającą się za zgromadzenie kapłańskie

C.

Z ostatnim punktem obrony w wojnie Żydów z Rzymianami, górą i twierdzą, której obrońcy - kapłani popełnili na koniec (przed jej zdobyciem) rytualne samobójstwo

 

12.

Biblijny Król S(z)alem(u) i kapłan Boga Najwyższego ofiarujący CHLEB i WINO i stanowiący w ST zapowiedź (figurę) Pana Jezusa to:  

A.

Aaron (a wcześniej Abraham)

B.

Mojżesz

C.

Melchizedek

 

 

 

 

 

13.

Wyrazem czego jest to proroctwo Malachiasza: Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta (1,11) spełnione w Jezusie Chrystusie?

A.

Pragnienia doskonałej powszechnie składanej Ofiary, uwielbiającej Boga

B.

Pragnienia pomnożenia ilości ofiar i wydłużenia czasu ich składania na cały dzień

C.

Pragnienia wybudowania większej ilości świątyń na wzór Jerozolimy i tolerancji dla kultu pogańskiego

 

14.

O których z proroków lub nauczycieli w Izraelu wiemy z pewnością, że byli zarazem kapłanami?

A.

Amos, Izajasz, Jonasz

B.

Ozeasz, Daniel, Nehemiasz

C.

Jeremiasz, Ezechiel, Ezdrasz

 

15.

Dlaczego Lud Boży (już ST) a przede wszystkim NT stanowi królestwo kapłanów?

A.

Z racji wybraństwa i wspólnego powołania do świętości, tzn. kapłaństwa powszechnego, jako składania ofiar duchowych Panu Bogu (prawo i obowiązek do kultu Bożego)

B.

Z racji znaczenia i roli kapłanów w odniesieniu do pozostałych wiernych (świeckich)

C.

Z racji tego, że najpierw w ST miał już swoich królów z dynastii Dawida a w NT Chrystus jest Królem

 

16.

Jaki sens biblijny posiada nakaz, by święte czynności „czynić na pamiątkę” (Chrystusa)?

A.

Wspominać Pana Jezusa opowiadając o Nim i przypominać o Nim innym ludziom

B.

Uobecniać Ofiarę Pana Jezusa i jej zbawcze skutki

C.

Przechowywać pamiątki, przedmioty związane z Panem Jezusem i Jego życiem

 

17.

Którą spośród 4 Ewangelii przenika tematyka świątyni, ofiary i kapłaństwa począwszy od tzw. Ewangelii Dzieciństwa (symbolizuje ją wół, zwierzę ofiarne)?

A.

Ewangelię wg św. Mateusza

B.

Ewangelię wg św. Marka

C.

Ewangelię wg św. Łukasza

 

18.

O której postaci Nowego Testamentu dowiadujemy się, iż pochodziła ona z (arcy)kapłańskiego rodu Aarona?

A.

Jakubie Młodszym (Apostole), który był krewnym Pana Jezusa

B.

Elżbiecie, która z kolei była krewną Maryi

C.

Prorokini Annie, która z kolei była krewną starca Symeona z jerozolimskiej świątyni

 

19.

Z jakim innym tematem List do Hebrajczyków wiąże temat Chrystusowego kapłaństwa (od którego też poniekąd logicznie zależy)?

A.

Tematem paruzji (powtórnego przyjścia Pana Jezusa na ziemię i końca świata), która z kolei wiąże się z pojawieniem się Antychrysta

B.

Tematem zasad posługi pasterskiej biskupów i prezbiterów (kapłanów) w Kościele

C.

Tematem przymierza (pojednania ludzi z Bogiem, które Chrystus kontynuuje a równocześnie przewyższa to, co było niedoskonałe w Starym Testamencie)

 

20.

Jak rozumieć zbawczy i kapłański sens tytułu „Pierworodny” jako odniesionego do Chrystusa?

A.

Chrystus - Kapłan przewodzi postępującej za Nim i odkupionej przez Niego ludzkości (w tym też sensie jest Pierworodnym „spośród” i zarazem „dla” swych braci i sióstr)

B.

Chrystus tzn. Mesjasz urodził się jako pierwsze dziecko swoich rodziców, ale posiadał też „braci i siostry”, tzn. wyłącznie młodszych kuzynów i kuzynki z rodu kapłańskiego

C.

Chrystus jako jedyne z dzieci przeżył rozkaz Heroda dotyczący zabicia niemowląt w Betlejem; jako pierwszy znalazł z Rodzicami schronienie w świątyni pośród kapłanów

 

21.

 Dlaczego pogański kapłan boga Zeusa poprzez złożone w ofierze woły i przyniesione wieńce, chciał oddać cześć św. Pawłowi Apostołowi i towarzyszowi jego podróży misyjnej Barnabie?

A.

Z powodu uzdrowieniu kaleki od urodzenia (o bezwładnych nogach) uznano błędnie Barnabę i Pawła za Zeusa i Hermesa

B.

Z powodu przemowy św. Pawła na Areopagu w Atenach, która spotkała się ze sprzeciwem, ale nawróciła kapłana boga Zeusa, oddającego cześć „Nieznanemu Bogu”

C.

Z powodu ukończenia przez św. Pawła oraz zwycięstwa w biegu, o którym pisze on sam w Drugim Liście do Tymoteusza: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (4,7)

 

22.

W którym miejscu NT mowa jest o nawróceniach wielu kapłanów w Jerozolimie i ich przechodzeniu
z judaizmu na chrześcijaństwo?

A.

W Liście do Hebrajczyków (12,2)

B.

W Liście do Filemona (1,8)

C.

W Dziejach Apostolskich (6,7)

 

23.

Dlaczego Pan Jezus nie mówił wyraźnie o sobie jako o Kapłanie?

A.

Chrystus nie uważał tego wymiaru swojej zbawczej działalności za najbardziej istotny

B.

Chrystus pragnął, by jego misję rozumiano religijnie a nie politycznie; kapłaństwo wtedy kojarzono z polityką; przez swe słowa i czyny Pan Jezus objawił co innego, objawił prawdę o kapłaństwie

C.

Chrystus został posłany na ziemię, aby przede wszystkim nauczać i czynić cuda

 

24.

Dlaczego niektórzy oczekiwali nadejścia dwóch Mesjaszy: jednego kapłańskiego i królewskiego?

A.

Bo proroctwa zapowiadały, że tak będzie i że jeden drugiego będzie poprzedzać 

B.

Bo kapłanami byli członkowie pokolenia Lewiego, a zapowiadany Mesjasz - król (i  zarazem kapłan), miał według proroctw pochodzić z rodu Dawida, tzn. z pokolenia Judy

C.

Mesjaszem kapłańskim był Jan Chrzciciel, który udzielał Chrztu nawrócenia na odpuszczenie grzechów, aby zakrólował potem jako Mesjasz Pan Jezus, Baranek Boży

 

25.

Eucharystia to nie jest:

A.

epikleza i pascha żydowska

B.

anamneza i ofiara

C.

uczta i sakrament

 

26.

W Eucharystii, Ofiarujący - Chrystus Kapłan - złożył Ofiarę z samego siebie, dar… 

A.

wyjątkowy w swej formie i skuteczności (chleb i wino składano w ofierze w ST już wcześniej wraz z dobrą intencją ofiarujących)

B.

wyjątkowy w swej materii, formie, intencji i skuteczności (wszystko było i jest jedyne w Ofierze Pana Jezusa pomiędzy Bogiem a ludźmi)

C.

wyjątkowy w swej intencji, materii i formie (już w ST Pan Bóg okazywał, iż przyjmował niektóre ofiary i że przynosiły one pozytywny skutek dla tych, którzy je ofiarowywali, były także skuteczne)

 

27.

Kapłańska Ofiara Pana Jezusa ma zasięg:

A.

Ograniczony do miejsca, gdzie była dokonana lub też obecnie jest sprawowana, uobecniana

B.

Szeroki, tzn. oddziałuje także poza miejscem odprawiania Mszy św., ale tylko na ochrzczonych

C.

Kosmiczny, obejmując swym wpływem i zbawczymi skutkami cały świat

 

 

 

 

28.

Gdzie w Starym Testamencie znajdziemy proroctwo mówiące o tym, że kapłańska ofiara Cierpiącego Sprawiedliwego ma charakter zadośćczyniący, ekspiacyjny (dokonana została za nas, za nasze grzechy)

A.

W Pieśni o Bożej Winnicy (Iz 5,1-7)

B.

W III Pieśni o Słudze Jahwe (Iz 50,4-9)

C.

W IV Pieśni o Słudze Jahwe (Iz 52,13-53,12)

 

29.

Do czego wzywa św. Paweł Ap. swego ucznia Tymoteusza w zdaniu: /…/ przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk (2Tm 1,6; por. 1Tm 4,14)

A.

Do dokonywania licznych uzdrowień z chorób przez nakładanie rąk, jak czynił to św. Paweł

B.

Do odnowienia w nim (za sprawą Bożej pomocy i osobistego zaangażowania) łaski sakramentu kapłaństwa a zarazem apostolskiej władzy pasterzowania, której Paweł udzielił Tymoteuszowi

C.

Do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, by rozpalił się w nim ogień łaski Bożej otrzymanej już na Chrzcie św. i by mógł przez to z odwagą dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie

 

30.

Które z pism NT aż trzykrotnie stwierdza, iż Chrystus uczynił kapłanami, tzn. powołał do służby Bożej wszystkich odkupionych za sprawą swej kapłańskiej ofiary (poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie)?

A.

Księga Apokalipsy

B.

List do Hebrajczyków

C.

Dzieje Apostolskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

KAPŁAŃSTWO W BIBLII

ODPOWIEDZI ETAPU FINAŁOWEGO

 

 

1.      C

2.      B

3.      A

4.      C

5.      A

6.      B

7.      C

8.      B

9.      A

10.            C

11.            B

12.            C

13.            A

14.            C

15.            A

16.            B

17.            C

18.            B

19.            C

20.            A

21.            A

22.            C

23.            B

24.            B

25.            A

26.            B

27.            C

28.            C

29.            B

30.            A                                              

< Poprzedni   Następny >

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 88 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl