Dzieło Biblijne
ARCHIDIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ 2010/2011 - ETAP SZKOLNY Drukuj E-mail

archidiecezjalny konkurs biblijny dla młodzieży gimnazjalnej  w ROKU SZKOLNYM 2010/2011

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA

ETAP SZKOLNY (12 października 2010r.)

 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………...

 

Szkoła……………………………………………………………………………..

 

Odpowiedz na następujące pytania:

 

1. Jaki dokładnie cel przyświecał św. Łukaszowi, gdy dedykował napisaną Ewangelię Teofilowi (przyjacielowi Boga) i podobnym jemu odbiorcom orędzia o Jezusie Chrystusie?

 

a) aby się nawrócił (z pogaństwa na chrześcijaństwo) i narodził się powtórnie dla Boga                              

b) aby uwierzył w Jezusa (jako Mesjasza Pańskiego) i miał udział w Bożym zbawieniu

c) by się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których (wcześniej już) mu udzielono

d) by się przekonał, że Stary Testament właśnie się wypełnił (w Jezusie Chrystusie)      (2 pkt)

 

2. Połącz podane wyrazy (zestaw i wpisz poniżej cyfry i litery), by utworzyć używane w naszym codziennym języku biblijne wyrażenia, które znajdziemy w Ewangelii św. Łukasza:                                                                                                   

 

1/ syn                                                                                   a) które będą wołać (Łk 19,40)                                                                                       

2/ samarytańska                                                                   b) miękkie szaty (Łk 7,25)                                                                                      

3/ lepsza, wybrana                                                               c) który nie zginie (Łk 21,18)                                                                                      

4/ nie być godnym rozwiązać                                              d) łono (Łk 16,22)                                                                                                                          

5/ kamienie                                                                           e) przysługa (Łk 10,30-37)                                                                                    

6/ być ubranym w                                                                 f) marnotrawny (Łk 15,17-32)                                                                                                                                                                                                                                                    

7/ włos z głowy                                                                     g) cząstka (Łk 10,42)                                                                                    

8/ Abrahama                                        (8 pkt)                       h) rzemyki u sandałów (Łk 3,16)

                            

/………./    /………../   /..………/   /.………./   /………./    /………./  /………./   /………./

3. Na podstawie lektury Ewangelii według św. Łukasza wyjaśnij, jakie dwa jej fragmenty wpłynęły na kształt modlitwy „Zdrowaś Maryjo”, którą na co dzień odmawiamy. Przytocz odpowiednie słowa i napisz przez kogo i do kogo zostały one wypowiedziane:     (8 [4+4] pkt)

 

I………………………………………………………………………………………………….

(słowa…………………………………………. do ……………………………………)  4 pkt

II ……………………………………………………………………………………………….

(słowa…………………………………………. do ……………………………………)   4 pkt

 

4. Kto o kim powiedział: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy, jak podaje to św. Łukasz:

 

……………………………………………………………………………………………(2 pkt)

 

5. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję poprzedzone jest dwoma opowiadaniami o zwiastowaniu narodzin dwóch synów. O czyje narodziny i o jakie rodziny chodzi?       (2 pkt)

 

a/ narodziny ………………………………w rodzinie………………………………………….

b/ narodziny ………………………………w rodzinie………………………………………….

6. Odpowiedz, co stanowiło Boży znak:                              

 

(1 pkt) (pojedynczy) dla niewierzącego Zachariasza  - ………………………………………...  

(2 pkt)  (podwójny) dla wierzącej Maryi  - ……………………………………………………..   

7. Pośpiech, z jakim Maryja spieszyła do Elżbiety podyktowany był (zaznacz trzy poprawne odpowiedzi):

 

a) ciekawością, b) niepewnością, c) radością, d) troską, e) pewnością Bożego daru        (3 pkt)

 

8. Ponumeruj chronologicznie słowa klucze tak, aby ukazały przebieg spotkania Maryi i Elżbiety, tzn. wydarzenie - Tajemnicę Nawiedzenia (zgodnie z opowiadaniem w Łk 1,39-56):

 

a/ wejść do domu                  ……

b/ głośny okrzyk                   ……

c/ wybrać się                         ……

d/ pozdrowić                         ……

e/ pozostać                            .…...

f/ poruszyło się dzieciątko    ……

g/ pośpiech                            ……

h/ wielbić                              ……

i/ usłyszeć pozdrowienie      …….

j/ pytanie                               ……

k/ trzy miesiące                    …….

l/ błogosławieństwo             …….                        (max. 12 pkt)

 

9. Na podstawie Wstępu do Ewangelii odpowiedz, z czym zdaniem św. Łukasza związana jest idea historiozoficzna wypełniania czasów, środka - lub inaczej - pełni czasu?

 

Przypada ona na czas……………………………………………………………………..(2 pkt)

 

10. Św. Łukasz napisał o dwóch wskrzeszeniach (kogo dotyczyły; odpowiedz precyzyjnie):                

 

(2 pkt)……..………………………………………………………………………..(Łk 7,11nn)

 

(2 pkt)………..……………………………………………………………………..(Łk 8,49nn)

 

11. Napisz do kogo zostały skierowane lub o kim mówią słowa Pana Jezusa oraz czego dotyczyły wspomniane troska i niepokój oraz najlepsza cząstka:                                   (4 pkt)

 

a)  /…/ troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego /…/

b) /…/ obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona

 

Ad. a. O kogo chodzi? ……………………. O co chodziło?...........................................................

Ad. b. O kogo chodzi? ……………………. O co chodziło?...........................................................

12. Jako co ukazuje Słowo Boże spotkanie Pana Jezusa z Martą i Marią (czym są słowa Jezusa dla ludzi; zob. Łk 10,38-42, podobnie Pwt 8,3; Mt 4,4; J 4,34; 6,27). Odpowiedz na podstawie lektury uzupełniającej:                                                                                   

 

………………………………………………………………………………………….. (2 pkt)

 

13. Dlaczego przede wszystkim warto czytać Pismo Święte (Kat. 17; Drogi ku brat.):   (4 pkt)

 

I………………………………………………………………………………………………….

 

II ………………………………………………………………………………………………...

 

14.  Jaki tytuł przypisuje św. Łukasz Jezusowi podobnie często jak św. Paweł w listach? Odpowiedz na podstawie Wstępu do Ewangelii podając termin polski i grecki:              (2 pkt)

 

………………………………………………………………………………………………......

 

15. Co mają ze sobą wspólnego w Ewangelii św. Łukasza poniższe elementy? Zastosuj metodę wspólnego klucza dla różnych danych - skojarzeń i podaj jeden czynnik będący wspólnym mianownikiem dla całości (wpisz klucz w wykropkowanym polu):               (4 pkt)

 

a) wielotysięczna armia króla, wojna (Łk 14, 31); podatek: mięta, ruta, jarzyny (Łk 11,42); drachmy, kobieta, zguba (Łk 15,8); oczyszczeni trędowaci (Łk 17,12.17); słudzy, miny, miasta w zarządzie (Łk 19,13.16-17.24-25)

 

                                                                                                                      a) ………………………………

b) poszukiwanie, świątynia (Łk 2,46); trwanie suszy i głodu (Łk 4,25); namioty (Łk 9,33); proszone chleby (Łk 11,5); oczekiwanie  owocowania (Łk 13,7); mąka połączona z zaczynem (Łk 13,21); zapowiedziane sprzeniewierzenia i zdrada (Łk 22,34.61)

                                                                                                   b)   …………………………….

c) pożycie małżeńskie, wdowieństwo (Łk 2,36); Maria Magdalena, pokonane zło (Łk 8,2); grono duchów złośliwszych (Łk 11,26); winy braterskie, skrucha, przebaczenie (Łk 17,4)

                                                                                                   c) ………………………………

d) pielgrzymowanie, Jezus (Łk 2,42); apostołowie, uczniowie (Łk 6,13; 8,1; 9,1.12; 18,31; 22,3.47); córka, śmierć i krew (Łk 8,42-43); kosze, ułomki, chleb (Łk 9,17); trony, pokolenia Izraela (Łk 22,30)       

   

                                                                                                   d)   …………………………….

16. Przypominając sobie tekst dotyczący Bożych błogosławieństw (Łk 6,20-26) przyporządkuj odpowiednio różne grupy osób do właściwych dla nich zapowiedzi - Bożych obietnic szczęścia lub nieszczęścia już w tym a przede wszystkim w przyszłym życiu:               (8 pkt)

 

1/ ubodzy; 2/ teraz głodujący; 3/ obecnie płaczący; 4/ znienawidzeni, odrzucani, pogardzani z powodu Pana Jezusa na tym świecie; 5/ bogacze w tym życiu; 6/ obecnie syci; 7/ ci, którzy się teraz śmieją; 8/ chwaleni przez wszystkich na tym świecie                                                                                                                                                                                

 

a) głód cierpieć będziecie; b) wielka jest wasza nagroda w niebie; c) odebraliście już pociechę waszą; d)  śmiać się będziecie;  e) smucić się i płakać będziecie; f)  do was należy królestwo Boże; g) biada wam (jak i fałszywym prorokom); h)  będziecie nasyceni

 

/………/    /………/    /………/    /…….../   /………./    /………./   /………/    /………../

 

17. Jakie słowa Pana Jezusa wypowiedziane z krzyża zapisał w swej Ew. św. Łukasz:   (6 pkt)

 

I………………………………………………………………………………………………….

II…………………………………………………………………………………………………

III…………………………………………………………………………………………….......

18. Św. Łukasz zaznacza, że od Jezusa wychodziła moc i uzdrawiała wszystkich (Łk 6,19) oraz że Jezus na chorych kładł ręce i uzdrawiał ich (Łk 4,40). Także Dwunastu, dał moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób (Łk 9,1). W poniższym spisie znalazły się choroby wspomniane z nazwy a dotyczące osób, które bliżej określono. Napisz o jakie uzdrowienia (nazwa/rodzaj dolegliwości) chodziło w każdym przypadku:             (7 pkt)

 

a) teściowa Szymona………………………………………………………………......(Łk 4,38)

b) przyniesiony i spuszczony przez dach……………………………………………...(Łk 5,18)

c) uzdr. w synagodze w szabat, stojąc pośrodku zebranych..…………..……………(Łk 6,6nn)

d) os. cierpiąca od 12 lat, co całe mienie wydała na lekarzy..………………...……..(Łk 8,43n) 

e) osoba od 18 lat mająca ducha niemocy……………………………………………..…(Łk 13,11n)

f) uzdr. w domu przywódcy faryzeuszów w szabat……...…………………………(Łk 14,1nn)

g) uzdr. żebrak siedzący przy drodze do Jerycha...………………………………...(Łk 18,35n)

h) Uzupełnij ponadto: Także ………..........................wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży! Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.

 

19. Pośród poniższych informacji na temat spotkania Pana Jezusa Zmartwychwstałego z Apostołami znajdują się informacje, których nie znajdziemy w relacji św. Łukasza. Zaznacz te dane (numery wypowiedzi), które podaje św. Łukasz w Łk 24,36-43:                        (6 pkt)           

1/ Uczniowie udali się do Galilei na górę, gdzie Jezus polecił a gdy Go ujrzeli, oddali pokłon

2/ Jezus stanął pośród uczniów i rzekł do nich: Pokój wam!

3/ Zatrwożonym i wylękłym uczniom zdawało się, że widzą ducha.

4/  gdy siedzieli za stołem, wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, co widzieli

             Go zmartwychwstałego

5/ Jezus rzekł do uczniów: Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie

          i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.

6/ Jezus pokazał uczniom swoje ręce i nogi.

7/ Potem tchnął na uczniów, rzekł: Weźmijcie Ducha Świętego! a oni przeżyli Zesłanie Ducha

8/ Uczniowie z radości nie od razu uwierzyli i pełni byli zdumienia,

9/ Jezus rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż

                                                ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!

10/ Jezus zapytał o coś do jedzenia i zjadł  podany Mu kawałek pieczonej ryby.

 

 

KLUCZ  DO ETAPU SZKOLNEGO:

 

1. c) by się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk których mu udzielono (Łk 1,3-4)

2. 1f  /  2e  /   3g  /  4h  /  5a  /  6b  /  7c  /  8d

3. I/ Bądź pozdrowiona [„Zdrowaś” Maryjo] pełna łaski, Pan z Tobą, [błogosławiona jesteś między niewiastami] (słowa Anioła Gabriela do Maryji [w chwili zwiastowania]; Łk 1,28)

II / [Błogosławiona jesteś między niewiastami] i błogosławiony jest owoc Twojego łona

(słowa św. Elżbiety do Maryji [w momencie nawiedzenia Elżbiety] Łk 1,42)

4. Setnik rzymski / o Jezusie (ukrzyżowanym; Łk 23,47)

5. a/ Jana (Chrzciciela) / Elżbiety i Zachariasza; b/ Jezusa / Maryi i Józefa

6. milczenie; poczęcie / i słowa Elżbiety

7. c) radością, d) troską, e) pewnością Bożego daru    

8. (1 pkt) a3 / b7 / c1 / d4 / e11 / f6 / g2 / h10 / i5 / j8 / k12 / l 9

9. ziemskiego życia (1 pkt)  Jezusa

10. młodzieńca z Nain, jedynego syna wdowy // 12-letniej córki Jaira, przełożonego synagogi

11. Marta; domowe zajęcia lub obowiązki / Maria; słuchanie Słowa Bożego/Pana Jezusa

12. (Jako) pokarm (dla człowieka)

13. I / przez Słowo Biblii spotykamy Jezusa / doświadczamy obecności (mocy i miłości) Boga

 II/ przez Słowo Biblii zostajemy włączeni w dzieło zbawienia; LUB: odkrywamy naszą rolę, zadanie w historii zbawienia; LUB: poznajemy jak żyć, by się zbawić (mieć w nim udział)

14. Pan (Kyrios)

15. Liczby: 10; 3; 7; 12

16. a6  /  b4  /  c5  /  d3  /  e7  /  f1  /  g8  / h2

17. I Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. II Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. III Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. (Łk 23,34.43.46)  

18. a)  wysoka gorączka; b) paraliż; c) uschła prawa ręka; d) upływ krwi/krwotok; e) pochylona, nie mogąc się wyprostować/zgarbiona; f) wodna puchlina; g) niewidomy/ślepota; h) złe duchy (Łk 4,41)

19. Łk: 2; 3; 5; 6; 8; 10 (1 – por. Mt 28,16-17; 4 – Mk 16,14; 7 – por. J 20,22; 9 - J 20,27) 

 

< Poprzedni   Następny >

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 96 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl