Dzieło Biblijne
ARCHIDIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ 2009/2010 - ETAP FINAŁOWY Drukuj E-mail

archidiecezjalny konkurs biblijny dla młodzieży   gimnazjalnej  w ROKU SZKOLNYM 2009/2010

ETAP FINAŁOWY (26 listopada 2009r.)

 

 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………...

 

Szkoła……………………………………………………………………………..

 

Odpowiedz na następujące pytania:

 

1. Co zdaniem Benedykta XVI w Ewangelii św. Jana ukazane jest jakby bez zasłon, nieco inaczej niż u św. Mateusza, Marka i Łukasza:

 

I/  t………………..  j……………….   J……………..   z    O……………..  

 

II/  b………………..  J………………                                             (6 pkt)

 

2. Wymień charakterystyczne różnice w Ewangelii wg św. Jana, które wg książki Jezus z Nazaretu znajdują swe następujące odpowiedniki 
w nauczaniu synoptyków (pozostałych Ewangelistów):                         (6 pkt)

 

 I/ proces Jezusa prowadzony przez Wysoką Radę - ....………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

 II/ przypowieści - ………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………….

 

III/ Galilea jako główny teren działalności Jezusa - ……………………………..

 

……………………………………………………………………………………

 

3. Kiedy musiała zostać napisana Ewangelia wg św. Jana w świetle współczesnych, rozstrzygających dowodów (co pisze na ten temat Papież w swej książce)?

 

……………………………………………………………………………(2 pkt)

 

4. Co mówią dzisiejsze wyniki badań nad Ewangelią wg św. Jana? Zaznacz odpowiedź nieprawdziwą (powielany niekiedy bezmyślnie i błędnie pogląd) oraz wyjaśnij dlaczego kryje ona w sobie fałsz:

 

a) jest ona oparta na nadzwyczaj dokładnej znajomości danych dotyczących miejsca i czasu (musiał ją napisać ktoś kto rzeczywiście znał Palestynę czasów Jezusa);

b) swe źródła czerpie z myśli gnostyckiej jako ruchu umysłowo-duchowego czasów Chrystusa;

c) Ewangelia w swym myśleniu i argumentacji opiera się na Starym Testamencie (Torze) a jej sposób argumentowania jest głęboko zakorzeniony
w judaizmie czasów Jezusa;

d) została napisana prostą, nieliteracką greką koine, nasyconą językiem żydowskiej pobożności;

                                                                                                                             (1 + 2 pkt)

 

5. Do kogo prowadzi treść księgi oraz tradycja Kościoła jako do naocznego świadka wydarzeń opisanych w IV Ewangelii, bezpośrednio nie utożsamiając jednak z nim ewangelisty:

 

I.                    J……………, s……………. Z………………….

 

II.                 u……………… u…………………                                         (2 pkt)

 

6. Gdzie i jak dokonała się - jak pisze Ojciec Święty - definitywna (ostateczna) redakcja Janowej Ewangelii:

 

……………………………………………………………………………….

                                                                                                                  (2 pkt)

 

7. Uzupełnij tekst listu 1J 1,1-3a dotyczący historycznego i teologicznego  charakteru prawd spisanych pod natchnieniem Ducha Św. w oparciu o nauczanie Pana Jezusa a później Apostołów i całego Kościoła:

 

To wam oznajmiamy, co było od /…………………/, cośmy /………………../
o Słowie życia, co /………………………../ własnymi oczami, na co /…………………/ i czego /……………………./ nasze ręce - bo życie /………………........./. Myśmy je /………………./, o nim /…………………/
i /………………../ wam życie wieczne, które było w /……………../, a nam zostało /………………./ - oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście
i wy mieli /…………………………………/ z nami.        
                      (12 pkt)

 

8. Czego dotyczyło proroctwo Zachariasza (proroka)  zawarte w Za 9,9, którego wypełnienie opisano w J 12,14n?

 

…………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                    (2 pkt)

 

9. Jakie święta żydowskie w książce Jezus z Nazaretu wymienia Benedykt XVI, o których to wspomina jednocześnie IV Ewangelia:

 

a) (J 2,13n oraz 6,4 jak też 12,1)…………………………………………………

 

b) (J 5,1)………………………………………………………………………….

 

c) (J 7,38n)……………………………………………………………………….

 

d) (J 10,22)……………………………………………………………………….

                                                                                                                                 (4 pkt)

                                                                                               

10. Jakie inne jeszcze święto żydowskie zdaniem Papieża staje się w J 17 tłem  (tematem teologicznym)  modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa?       (2 pkt)

 

…………………………………………………………………………………

                                                                                                                            

11. Co Ojciec Święty Benedykt XVI wymienia w książce Jezus z Nazaretu jako tzw. wielkie obrazy w Ewangelii św. Jana? Zakreśl odpowiedzi prawidłowe.

 

Ostatnia Wieczerza, cudowny połów, pasterz, krzyż, krzew winny i wino, owce, 

woda, znaki, cuda, chleb, zmartwychwstanie, prolog o Słowie, Jezus kroczący po jeziorze,  wskrzeszenie Łazarza                                             

Jak inaczej jeszcze Papież określa wspomniane obrazy?                   (7 pkt)

 

w……………………   z…………………………  t……………………...

 

12. Na czym jak przekonywał swych słuchaczy Chrystus w mowie o Chlebie życia (J 6) polega jedyne, największe i najistotniejsze dzieło a zarazem dar od Boga, jakiego Bóg się domaga od ludzi?                                               (2 pkt)                                              

 

…………………………………………………………………………………..

 

Mowa o Chlebie życia to czytelna aluzja do ………………………., która jest  centrum chrześcijańskiego życia, wielkim spotkaniem Boga z człowiekiem.

13. Gdzie i kiedy pojawia się u św. Jana w Ewangelii symbolika wody (przyporządkuj odpowiednio litery cyfrom rzymskim i arabskim):      (7 pkt)

 

a……… /  b……….. / c………… / d……….. / e………. / f…………/ g……….

 

a/ w trakcie Ostatniej Wieczerzy

b/ w spotkaniu ze sparaliżowanym od 38 lat przy Sadzawce Betesda

c/ w rozmowie Pana Jezusa z Nikodemem

d/ w spotkaniu z niewidomym od urodzenia

e/ w opisie męki i śmierci Pana Jezusa

f/ w kontekście Święta Namiotów

g/ w rozmowie Pana Jezusa z Samarytanką

 

I) woda wytryskująca ku życiu wiecznemu

II) dotknięcie uzdrawiającej wody, zastąpione dziełem Chrystusa

III) woda wytryskająca wraz z krwią z przebitego boku

IV) obmycie błota w sadzawce Siloam (Posłany)

V)  obmycie nóg Apostołom

VI) obrzęd wylania wody na ołtarz (Chrystus duchową skałą dającą wodę)

VII) powtórne narodziny z wody i ducha

 

1) J 3 //   2) J 4  //   3) J 5   //    4) J 7  //   5) J 9  //  6)  J 13  //   7) J 19

 

14. Z którymi dwoma rozdziałami i wydarzeniami/tematami w Ewangelii św. Jana połączony zostaje temat wina czy też krzewu winnego?        (4 pkt)

 

I………………………………………………………………………………….

 

II…………………………………………………………………………………

Czego symbolem w tradycji biblijnej było wino?

 

………………………………………………….           (1 pkt)

 

                                                                                           

15. Według Benedykta XVI mowa o pasterzach (J 15) cała koncentruje się na

 

d……………..   ż…………………..  za   o………………………

 

Dlatego też w jej centrum jest K……………                                    (8 pkt)

 

jako    d……………………  o..…………. z  s…………….  s…………………..

 

Chrystus zaś - Dobry Pasterz owiec - jest jednocześnie dla owiec B…………

KLUCZ  DO ETAPU FINAŁOWEGO:

 

1. I/  tajemnica jedności Jezusa z Ojcem; II/ boskość Jezusa

2. I/   kontrowersje (spory) Chrystusa z żydowskimi instancjami świątynnymi (z Żydami); II/  wielkie obrazowe mowy Jezusa; III/ Jerozolima jako główny teren działalności Pana Jezusa

3. U schyłku (pod koniec) I w. (po narodzeniu Chrystusa)  

4. Odpowiedź: b; Istnienie gnozy można sytuować najwcześniej na koniec I w. a jej rozwój dopiero na w. II (gnoza powstała później niż Ewangelia wg św. Jana)

5. Jana, syna Zebedeusza; umiłowanego ucznia (czy też ucznia umiłowanego)

6. w kręgu uczniów św. Jana (odpowiada za nią bliski [nauczycielowi] uczeń ze szkoły św. Jana)

7. początku; usłyszeli; ujrzeliśmy; patrzyliśmy; dotykały; objawiło się; widzieli; świadczymy; głosimy; Ojcu; objawione; współuczestnictwo.

8. Przybycia na Syjon Mesjasza - Króla siedzącego na osiołku.

9. a) Pascha; b) Święto Tygodni – Pięćdziesiątnica; c) Święto Namiotów; d) Święto Poświęcenia Świątyni (Chanukka)

10. Święto Pojednania.

11. woda, krzew winny i wino, chleb, pasterz

      wielkie zespoły tematyczne

12. Na uwierzeniu w Jezusa (jako Pana i Mesjasza, Syna Bożego); zob J 6,28n.

      Eucharystii (zob. J 6,51.53)

13. c.VII.1 / g.I.2 / b.II.3 / f.VI.4 / d.IV.5 / a.V.6 / e.III.7

14. I – J 2: wesele w Kanie Galilejskiej; II – J 15: [alegoria] Chrystus - Krzewem Winnym a uczniowie - latoroślami.  Świętowania.

15. Darze życia za owce

      Krzyż (jako) dobrowolna ofiara z samego siebie

      Bramą

 

< Poprzedni   Następny >


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl