Dzieło Biblijne
ARCHIDIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ 2009/2010 - ETAP REJONOWY Drukuj E-mail

archidiecezjalny konkurs biblijny dla młodzieży gimnazjalnej  w ROKU SZKOLNYM 2009/2010

ETAP REJONOWY (29 października 2009r.)

 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………...

 

Szkoła……………………………………………………………………………..

 

Odpowiedz na następujące pytania:

 

1. 7 obrazowych określeń Jezusa zawartych już w I rozdziale Ew. (J 1,29-51) to: 

                                                               

a) B………………… B………………  b) S………….   B………………..

c) R……………………             d) M……………………………….. 

e) J……………..,    s…………. J……………. z     N……………………..

f) K…………   I………………   g) S…………… C………………… (7 pkt)

 

2. Uzupełnij fragment z 1J 2,3-6:                                                             (8 pkt)

 

1 ……………….. moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy …………… wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. 
2 On bowiem jest ………………. przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata.  3 Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego……………………..  4 Kto mówi: "Znam Go", a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest …...……………i nie ma w nim prawdy.  5 Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę ..……………… Boża jest doskonała.  6 Po tym właśnie …………………………., że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że
w Nim…………….., powinien również sam postępować tak, jak On postępował.

 

3. Jaki obraz Jezusa kreśli autor Ewangelii według św. Jana? Na podstawie lektury uzupełniającej zaznacz właściwe odpowiedzi:               (6 pkt)

 

a) Chrystusa pełnego majestatu i dominującego nad otoczeniem

b) Chrystusa pozbawionego majestatu, poniżonego i ukrywającego się wobec otoczenia i świata

c) łagodnego Mistrza z Nazaretu

d) Posłanego, aby dopełnił się Boży gniew wobec wszystkich grzeszników, by potępił grzeszny świat

e) odwieczne Słowo i doskonały obraz Ojca

f) Mesjasza, który stał się Człowiekiem po to, by ludzie uwielbili Jego samego
i nie mylili Go z Bogiem Ojcem

 

4. Uporządkuj we właściwej kolejności tekst J 1,1-18, w którym św. Jan koncentruje się na tajemnicy Jezusa, by ułatwić rozpoznanie w Nim objawiającego się Boga. Wstaw właściwą numerację dla kolejnych wierszy:
1, 2, 3, 4, 5 oraz  9, 10, 11, 12, 14 ustalając tym samym porządek tekstu:

 

/…........./ Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.   

/………./ W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,

/………/ Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

/…….../ Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

/………/ Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. 

/……../ Ono było na początku u Boga. 

/……./ Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi

/…….../ Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

/……./ A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca  

/……/ a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.      (10 pkt)

 

5. Cechy charakterystyczne Ewangelii według św. Jana to:

(na podstawie lektury uzupełniającej zaznacz prawidłowe odpowiedzi) 

                   

a) Przewaga stosunkowo krótkich opisów nad długimi przemówieniami

b) Pozostawanie autora w dystansie wobec Mistrza, co sprzyja temu, że zawsze łatwo jest odróżnić słowa Jezusa od wypowiedzi autora

c) Ewangelia św. Jana kierowana jest do człowieka, którego nie potrzeba zmuszać do myślenia i przekonywać o prawdzie chrześcijańskiej, ponieważ ten sam już wystarczająco głęboko jest wierzącym i świadkiem Chrystusa

d) autor nie podejmuje raczej tematów, które już we wcześniejszych ewangeliach zostały ogólnie zasygnalizowane ani ich nie rozwija, wybierając za to zupełnie nowe zagadnienia i problemy

e) jest to „Ewangelia duchowa”, która przypomina czyny i słowa Pana Jezusa w świetle zmartwychwstania i wniebowstąpienia oraz zesłania Ducha Świętego a także ukazuje sens opowiadanych wydarzeń oraz słów Jezusa                 (5 pkt)

 

6. Głębia Ewangelii św. Jana z jednej strony a z drugiej  fakt, iż autorem tego dzieła miał być Jan - rybak znad jeziora galilejskiego, skłaniała niesłusznie pewną część czytelników do wątpliwości czy:                                            (9 pkt)

 

św.   J…………  j…………  a…………………   E…………………  

 

Większość egzegetów uważa dziś natomiast zgodnie, że Ewangelia św. Jana opierając się na nauczaniu i autorytecie św. Jana jest jednocześnie owocem

 

d……………………. i  z……………………  p ……………………………… 

 

Tym samym św. Jan jest jej autorem w s………………. s…………………….

 

7. Starożytne świadectwa potwierdzające autorstwo św. Jana Apostoła
w odniesieniu do IV Ewangelii to (wykreśl odpowiedzi błędne):

 

Kanon Muratoriego, list Montana i wystąpienia antymontanistów,

świadectwo św. Ireneusza, świadectwo kapłana rzymskiego Gaiusa,

pismo Polikratesa biskupa Efezu, świadectwo św. Klemensa aleksandryjskiego, kanon ebionitów i doketów                                                                  (7 pkt)

 

8. Co wiemy z Ewangelii o św. Janie Apostole? Zaznacz odpowiedzi poprawne na podstawie wiadomości zaczerpniętych z Ewangelii św. Jana oraz z lektury uzupełniającej.

 

a) wiemy, że tylko on jeden jeszcze, jak Piotr, szedł po wodzie do Pana Jezusa

b) wraz z Piotrem i bratem Jakubem był świadkiem wskrzeszenia córeczki Jaira, przemienienia Pana Jezusa, słuchaczem mowy o zburzeniu świątyni i końcu świata; był także świadkiem konania Chrystusa (w Ogrodzie Oliwnym i na Krzyżu)

c) Pan Jezus powiedział mu, że nie umrze

d) wcześniej był także nauczycielem św. Jana Chrzciciela

e) był razem z Jakubem przy grobie po zmartwychwstaniu

f) to On pierwszy rozpoznał Pana po zmartwychwstaniu nad Jeziorem Galilejskim (Tyberiadzkim), gdzie miał miejsce cudowny połów   

g) przebywał dość często razem z Piotrem i wspólnie działali, co potwierdzają Dzieje Apostolskie                                                                          (7 pkt)

 

9. Dlaczego wraz z bratem Jakubem św. Jan Apostoł nosił przydomek Boanerges, tzn. Synowie Gromu. Podaj przykłady odwołując się do tekstów
Mk 9,38-40; Łk 9,51-55; Mt 20,20-23:                                           (6 pkt)

 

I  ………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………

 

II ………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

III …………………………………………………………………………………

 

 ……………………………………………………………………………………

 

10. Kto nazwał św. Jana (podobnie jak Piotra i Jakuba) filarem Kościoła?

 

………………………………………………………………………….  (1 pkt)

 

11. Wybierz i zaznacz dwa miejsca, które tradycja wiąże wyraźnie ze św. Janem Apostołem w późniejszym etapie jego życia. Podaj także miejsce, w którym, jak podają niektóre źródła - św. Jan miał być męczony za wiarę, choć wysuwa się zastrzeżenia, co do historyczności tego ostatniego przekazu i faktu.        (3 pkt)

 

Ateny, Kreta, Cypr, Galacja, Efez, Filippi, Korynt, Sardynia, Troada, Patmos, Tesalonika, Galilea, Neapol, Pamfilia, Izydia, Antiochia, Rzym. 

 

……………………………………. oraz ……………………………………….

 

a także choć nie jest to pewne ………………………….

 

12. Nazwij oba przytoczone fragmenty Ewangelii i napisz, jakie jest ich znaczenie (rola) w całości dzieła:                                                       (4+4=8 pkt)

 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów.  Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

 

Tzw.:………………………………………………………………………………………...

Znaczenie:…………………………………………………………………………………………………

Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

 

Tzw.:………………………………………………………………………………………...

Znaczenie:…….……………………………………………………………………………………………

13. Zaznacz słowa charakterystyczne dla Ewangelii wg św. Jana spośród grupy innych słów, które używano w pierwotnych wspólnotach Kościoła, a których brak we wspomnianym dziele św. Jana:

 

Ewangelia, świadectwo, objawić, ewangelizować, dar, poznać, tradycja, otrzymać, trwać, przekazywać, zachowywać, katechizować, przebywać   (8 pkt)

 

14. Dwa zasadnicze zagadnienia u św. Jana, którym podporządkowane są inne tematy to……………………… i odpowiedź na nie, czyli ………………….                             (2 pkt)

15. Uzupełnij fragmenty, w których Pan Jezus mówi o swej wyjątkowej relacji
z Bogiem Ojcem:

a) J 7,28-29:  /../ nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie ………………..  Ja Go…………………., bo od Niego jestem i On mnie …………………………...

b) J 8,16:  Ja nie jestem …………………, lecz Ja i Ten, który Mnie ……………...

c) J 8,28:  Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM
i że Ja nic od ………………. nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec…………………...

d) J 10,30: Ja i Ojciec …………………    …………………………………..

e) J 14,9-10:  Kto Mnie ..………………, ..…………………. także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?"  /../ Ojciec, który …………….. we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.   

(12 pkt)

 

Ponadto charakterystyczny termin występujący w Nowym Testamencie w odniesieniu do Jezusa tylko u św. Jana a określający ścisły związek Syna Bożego z Ojcem oraz nieustanne skierowanie, zwrócenie Jezusa ku Bogu Ojcu to słowo (por. J 1,14; 3,16.18; 1J 4,9):     (1 pkt)

 

                                        …………………………………….

 

16. Co w tradycji biblijnej oraz u św. Jana oznacza słowo prawda? Odpowiedz na podstawie lektury uzupełniającej (oraz J 1,17; 14,6; 18,37):           (9 pkt)

 

d……………………………..   o……………………..

d………………………… p………     J…………………………………..

 

Dlatego też Jezus Chrystus w tym znaczeniu jest również Prawdą, ponieważ jest

 

p…………………….. o………………… się    B……….. - Bożym S………….

 

17. Dlaczego Janowy opis Jezusa objawiciela w wielu punktach przypomina literaturę mądrościową Starego Testamentu, mówiącą o mądrości i o Prawie?

(Uzupełnij poprawne odpowiedzi w oparciu o wiedzę z lektury uzupełniającej)

 

a) Jezus jak mądrość czy Prawo jest dany czy też przychodzi … ………………..

b) Jezus podobnie jak mądrość pozwala, by usłyszano  ………  ………………..

c) Jezus ……………………………… ludzi, by przyszli do Niego, jak na ucztę

d) …………………. Jezusa są podobne do …………………………. mądrości 

(światło, droga, prawda, życie)                                                     (5 pkt)

 

18. Godzina Pana Jezusa w Ewangelii św. Jana jest dla Niego jednocześnie:

a)  Jego m…………….. a tym samym u………………………. na Krzyżu (-)[1]

b) w/u[2]………………………….., otoczeniem Go c………………….         (+)

c) zmierza ona do s……………………… z Ojcem, jest  p……………….. do Boga Ojca  

   (6 pkt)

 

19. Czemu miało służyć napisanie ostatniej z Ewangelii?

(Zaznacz prawidłowe odpowiedzi)

 

a) by odpowiedzieć na kryzysy i trudności, jakie przeżywała wspólnota chrześcijan w czasie, gdy Jezus wstąpił do nieba a także Apostołowie odchodzili (odeszli) już z tego świata

b) aby uzupełnić braki poprzednich Ewangelii (Pan Jezus bardziej Go kochał a on wiedział więcej od innych)

c) aby napisać wszystko to, czego dotąd jeszcze nie napisano o Panu Jezusie

d) by ożywić życie religijne i duchowe pierwszych chrześcijan, żeby oświecić i umocnić dodatkowo ich wiarę

e) św. Jan wiedział, że miłość popycha do głębszego poznania tego, kogo kochamy   (5 pkt)

 

20.  Uzupełnij tekst - podsumowanie lektury uzupełniającej a zarazem syntezę tematu dotyczącego zasadniczych tematów Ewangelii wg św. Jana:    (10 pkt)

 

Należy pamiętać, że czwarty Ewangelista rozwija szereg tematów, które posiadają ścisły związek z …………………. przyniesionym przez Jezusa oraz z ……………, czyli odpowiedzią człowieka na wspomniany dar /./. Życie na ziemi posiada niezwykłą wartość. Już obecnie rozstrzyga się …………… człowieka. Decyduje o tym jego ……………….  i …………….. (eschatologia realizująca się). Ale to życie nie jest łatwe i dlatego potrzebne są pewne środki, które pozwalają zachować w sobie otrzymane na chrzcie świętym życie Boże (sakramenty, a zwłaszcza ………………………. oraz sakrament ………………….. - por. J 6 oraz J 20,19-23). Mocą wspoma­gającą człowieka w dążeniu za Jezusem jest przede wszystkim ……………….    ……………………., którego rolę św. Jan podkreśla w sposób szczególny (por. mowa pożegnalna - J 14,16-17; 14,25-26; 15,26-27; 16,8-11; 16,13-15). Wreszcie wsparciem dla uczniów Jezusa jest świadomość, że Mistrz zostawił im …………… - swoją ……………… (por. J 2,1-11; 19,25-27).

 

 

KLUCZ  DO ETAPU REJONOWEGO:

1. a) Baranek Boży; b) Syn Boży; c) Rabbi; d) Mesjasz; e) Jezus, syn Józefa z Nazaretu; f) Król Izraela; g) Syn Człowieczy 

2. Dzieci, Rzecznika, ofiarą, przykazania, kłamcą, miłość, poznajemy, trwa 

3. a; c; e

4. Kolejno wiersze (cyfry): 10; 4; 11; 1; 9; 2; 12; 3; 14; 5

5. Jedynie: e.

6. Jan jest autorem Ewangelii; długiego i złożonego procesu; sensie szerszym

7. list Montana i wystąpienia antymontanistów; świadectwo kapłana rzymskiego Gaiusa; Kanon ebionitów i doketów

8. b; f; g

9. I  Jan był mocno oburzony, że ktoś spoza grona apostolskiego wyrzuca złe duchy w imię Jezusa (Mk 9,38-40); II wraz z bratem chciał zniszczyć ogniem niegościnnych Samarytan (Łk 9,51-55); w zmowie z Jakubem i matką zabiegał o pierwsze miejsce w królestwie Jezusa (Mt 20,20-23)

10. Św. Paweł Apostoł (Ga 2,9)

11. Efez i Patmos  a także Rzym.

12. I zakończenie (teologiczne); wskazanie na cel (całego) dzieła:

                       doprowadzenie do wiary w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego

      II zakończenie (literackie); wykazanie prawdomówności świadectwa oraz

 informacja, że opisane wydarzenia i przytoczone słowa zostały przez autora wybrane spośród innych dla świadectwa o Jezusie

13. świadectwo, objawić, dar, poznać, otrzymać, trwać, zachowywać, przebywać

14. objawienie; wiara.

15. posłał; znam; posłał / sam; posłał / siebie; nauczył / jedno jesteśmy / zobaczył (x2); trwa //      JEDNORODZONY

16. definitywne (ostateczne) objawienie dokonane przez Jezusa

       pełnym objawieniem się Boga – Bożym Słowem

17. a) z góry/ z wysoka / z nieba [każda z tych odpowiedzi winna być uznana]

      b) jego głos/wołanie; c) zaprasza; d) dary /…/ darów

18. a) Męką; uniżeniem; b) wywyższeniem/uwielbieniem; otoczeniem chwałą

       c) zmierza do spotkania z Ojcem, jest powrotem do Boga Ojca

19. a; d; e

20. objawieniem; wiarą; los; wiara; czyny; Eucharystia; pokuty; Duch Święty; Matkę (x2)

 

PYTANIA DODATKOWE:

1. Wymień (przytocz) jak najwięcej miejsc (kontekstów), w których pojawia się w Ewangelii lub w listach św. Jana temat wiary czy wierzenia

(Por. J 1,12.50; 3,12.15-16.18.36; 4,21.39.42; 5,24.47; 6,35-36.40.47.64(x2); 7,5.18.37.39; 8,45-46; 9,18.35.38; 10,25-26.37-38; 11,25-27; 12,36.44.46; 14,1.10-11(x2).12; 16,1.9.30-31; 17,20; 19,35; 20,27.31 oraz 1J 3,23; 5,1.4-5.10.13; 3J 1,5; zob. także lektura uzupełniająca,
s. 123-126).  

2. Kto i kiedy zwraca się do Jezusa Rabbi lub Rabbuni?

(Rabbi: J1,38[dwaj spośród pierwszych uczniów]; 1,49[Natanael]; 3,2[Nikodem]; 4,31[uczniowie, po rozmowie Jezusa z Samarytanką]; 6,32[ludzie z tłumu, po rozmnożeniu chleba]; 9,2[uczniowie, pytając o przyczynę ślepoty niewidomego]; 11,8[uczniowie, bojąc się iść do Judei i lękając się o życie Jezusa]; Rabbuni: J 20,16[Maria Magdalena w dniu zmartwychwstania][1] Dwa słowa oznaczające rzeczywistość trudną do przyjęcia oraz negatywną w zwyczajowym rozumieniu.

[2] Jedno ze słów określających rzeczywistość pozytywną, zaczynających się od liter „w” bądź „u”.

< Poprzedni   Następny >


Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl